Wednesday, July 15, 2020

SƠN TRUNG * VỀ TRÙNG QUANG TÂM SỬ CỦA PHAN BỘI CHÂU

VỀ TRÙNG QUANG TÂM SỬ CỦA PHAN BỘI CHÂU
SƠN TRUNG

Đây là tác phẩm tiểu thuyết của Phan Bội Châu, do Văn Học Hà nội xuất bàn 1971. Sách dày 276 trang. Nguyên tác Hán văn, Nguyễn Văn Bách dịch, Tôn Quang Phiệt hiệu đính, Đặng Thai Mai giới thiệu. Người dịch theo nguyên bản mới của Chương Thâu.Toàn truyện có 20 hồi.

Mở đầu, tác giả viết về lịch sử tranh đấu chống ngoại xâm của nhân dân ta và tố cáo tội ác của giặc"treo đầu lâu trẻ con ở trên cây để nhử diều quạ. Diều quạ mổ đầu lâu trẻ con thì chúng vỗ tay cười hả hê" (tr.25). Xí thề giết giặc Ngô. Xí không thich học, chỉ thich đánh nhau. Xí nhảy núi, làm trùm lục lâm. Quan thừa tuyên treo giày và bắt dân cúi đầu làm lễ. Nếu bất tuân bị bắt làm tù khổ sai. Dân chúng theo Xí. Lập quân đội lo sắm khí giới.
Lập lò rèn. Thu mua sắt. Xí lại lập chợ, lo kinh doanh.Thu mua gỗ quý, sừng tê giác, mật gấu...
Nhóm người của Xí tấn công xóm Mường, rồi hạ  huyện Lương Sơn và Thanh Chương.Thanh thế của Xí càng ngày càng lớn, quan Thừa tuyên sứ lo sợ nhưng rồi cũng bị bắt. Tác giả gọi nhóm của Xí là Đảng!Xí và thủ hạ vào đến Quảng Bình , và tin tưởng tiến về phương Nam rất dễ. Cha con Đặng Tất khởi binh. Họ làm cũi tù để lừa giặc.Quan sứ bị lừa và bị bắt.Khắp nơi quân Xí chiếm đóng. Từ Quảng Bình đến Hoàng Sơn không còn giặc nữa. Bọn họ đề cử Đặng Tất làm đại sứ trấn thủ. Quân Ngô tiến đánh nhưng bị thua.
Vua Trùng Quang lên ngôi (tr.274-75) đánh với Trương Phụ nhưng bị thua, Lê Lợi nổi dậy. Giặc Ngô tan, Lê Lợi lên ngôi.
Có lẽ đây là quyển lịch sử tiểu thuyết đầu tiên ở nước ta. Viết "Trùng Quang Tâm Sử" là Phan Bội Châu nói lên mộng tường và chí hướng của mình. Phan Tiên sinh là người có tâm lại có tài. Rất tiếc cụ sinh bất phùng thời!
SƠN TRUNG
15-VII-2020

No comments: