Monday, June 22, 2020

SƠN TRUNG * KÝ HỮU

KÝ HỮU
SƠN TRUNG

Tâm như nhật nguyệt chiếu hư không 
Thế sự như triều tây chuyển đông 
Bạch võng nhất thời thâu bạch hổ
Thanh vân đa độ hội thanh long.
Thanh niên nhật nhật nghi tu niệm 
Quốc thế niên niên cánh biến thông. 
Hữu đức, hữu tài tất hữu dụng
Mạc sầu hạ hán dữ thu phong.

GỬI BẠN

Tâm như nhật nguyệt ở hư không
Thế sự ngày đêm nước chuyển dòng 
Cọp dữ có ngày sa lưới bạc
Rồng thiêng còn thuở cưỡi mây hồng.
 Nam nhi ngày tháng nên tu tập
Quốc thế sáng chiều phải biến thông.
Có đưc có tài ắt hữu dụng' 
Đừng buồn nắng hạ với mưa đông!
Sơn Trung
tháng 1-1987

 

No comments: