Friday, March 8, 2019

Xứng đôi vừa lứa

Dư âm mùng 8 tháng 3
Mợ Ngân thấp thỏm trồi ra sụt vào
Gọi Tòng Thị Phóng thì thào
Chị em mình phải giương cao ngọn cờ

Vùng lên cướp lấy thời cơ
Trói gô Trọng, Phúc bỏ vào lò nung
Đấu tranh quyết chí tới cùng
Rước Kim Jong Ủn thằng khùng* vào đây

Dao Tòng Thị Phóng ra tay
Hạt nhân cu Ủn cắt ngay không chừa
Trung tâm hoà giải a dua
Xung đột quốc tế hết còn rối ren...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hội nghị thượng đỉnh trống kèn
Bây chừ vắng vẻ hơn chùa Bà Đanh
Đảng Vẹm độc diễn lộng hành
Bú mồm tự sướng như hồ chí minh

(*) Chú thích: Theo lời TT Phi Duterte: “Kim Jong Un là một thằng khùng..."

No comments: