Sunday, December 30, 2018

TỬ VI HỒ HỮU TƯỜNG


Tử vi nghiệm lý 36. Lá số Hồ Hữu Tường

THIÊN LƯƠNG
 Một người đã từng có những giấc mơ hoa biện thuyết, khắc phục tất cả nhân sĩ Trung Hoa, đại náo Hoa Kỳ và bỡn Nga Sô, bằng một danh hiệu quá ư khiêm nhượng, là một tên Mõ của làng Cổ Nhuế, không phải là không có tham vọng quá lớn. Ông Hồ Hữu Tường quả đã coi trời bằng vung .

Không biết ai nghĩ sao, chứ tôi đa xem được số ông gần 20 năm, vẫn cho ông là lấy sai giờ: Tuổi canh Tuất, sanh ngày 29 tháng 3 giờ Mão chứ không phải giờ Dần.

Vị trí Mệnh ông ở cung Sửu đắc Tham Vũ, Tam Hóa Liên Châu, giáp Nhật Nguyệt . Kể ra ông cậy tài, ôm ấp một hoài bão lớn lao là phải.

Coi đối phương không có đồng cân nào, nhưng khi bắt tay thực hành đều thấy thất bại, trái lại bên đối phương luôn luôn đè bẹp mình, là vì cái vị trí Thân của ông nó khốn nạn thế. Nếu Mệnh ông ở Dần (theo giờ Dần) thì ông đâu có bị cái tiếng Tào Tháo bất phùng thời, cho đến cái Thân ông ở Ngọ Tử Vi có bị Triệt đi nữa thì cũng ngàn thu sử sách ghi Hồ Hữu Tuờng, một chiến sĩ quốc gia chân chính.

Bây giờ tôi chắc rằng mỗi khi ông suy nghĩ lại bao nhiêu việc từ trước đến nay ông đều đi lầm đường hết có phải không ông Tường ?

Đó là cái vị trí của Mệnh ông nó bắt ông như thế . Bây giờ ông tỉnh ngộ, ông khoác áo cà sa, cổ đeo chuỗi hạt, tôi xin phục ông là người biết phận của mình. Đó cung là cái “Thân” của ông nó sớm thức tỉnh ông cũng là tại vị trí đóng Thân.

Tôi đồng ý Tam Hóa Liên Châu chỉ là chiếc huy chương mập mờ óng ánh để ông đi đêm, cho nên nó không giúp cho ông được việc gì, kể cả sự học hành không thành công mỹ mãn. Long Phượng gíap công phù trợ cũng chẳng thấm vào đâu; nếu mệnh ông là Cơ Lương còn hay hơn là Tham Vũ. Cho đến bộ Âm Dương cũng như bó đuốc lúc cháy lúc tắt, nhưng tạo cho ông được cái tiếng là nói được nhiều người tin nghe (Khoa-Kỵ ở tí).

Đất nước chấp nhận tên tuổi ông rất sớm, vì thế có lẽ ông coi thường mọi việc . Ông phải hứng chịu hậu quả 30 năm lên thác xuống ghềnh, rồi mang án tử hình ở giai đoạn 46-55. Có người nói ông giỏi về toán học, nhâm độn ông biết cả . Giai đoạn đó sao ông không tu ? Lại có người nói Mệnh ông đắc Tham-Vũ, đắc Tam hỏa liên châu thì đến hạn Sát Phá Liêm Tham, Tử Vi, Hồnng Loan, Quyền Lộc Mã Khốc Khách, ông muốn mượn đầu heo nấu cháo, thử phất cờ gióng trống một phen coi thời vận. Nếu không được đế thì cũng được vương cho đời biết mặt.
           
Bước sang cung Ngọ đời ông thấy lên hương, đắc cử dân biểu một cách làm chơi ăn thiệt. Đời ông sắp sửa sang giai đoạn mặc áo cà sa, cổ đeo chuỗi hạt, lần lần đi tới, ông thực hành là vừa, dầu ông thực tâm hay đóng kịch không cần biết. Nhưng ông phải đóng trò như vậy . Thôi giấc mộng Phi Lạc sang Tàu, đại náo Hoa Kỳ, bỡn cợt Nga Sô nên dẹp bỏ.

Nếu ông muốn ngông chơi thì ngông như Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu , đời đục thì ông trong, đời ham danh lợi, ông sống ở thế giới tinh thần, thanh danh sẽ trở lại với ông.

No comments: