Friday, December 28, 2018

SƠN TRUNG *MẤT QUÊ HƯƠNG

MẤT QUÊ HƯƠNG
SƠN TRUNG

Có quê hương mà không thể trở lại
Có đất nước mà không thể trở về.
Có quê và mất quê
Tất cả đều thảm thê!

No comments: