Friday, November 30, 2018

Tạ ơn Tự Do

Ronald Reagan * Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch - Tượng Nữ thần Tự do và ngày lễ tuyệt diệu tên Tạ ơn này đi đôi với nhau tự nhiên vì mặc dù chúng ta, những người Mỹ, có nhiều điều cần tạ ơn, nhưng trong tất cả những điều ấy không có điều nào quan trọng hơn tự do của chúng ta. Những Tổ phụ Hành hương đã bất chấp biển cả muôn trùng và những người Mỹ suốt trong hai thế kỷ đã bỏ mình tất cả chỉ vì tự do: bản chất tự do của chính quyền, sự tỏa sáng tự do của tâm hồn và tinh thần.

Ngày nay, trong khi tôn giáo bị đàn áp có lẽ ở một phần ba thế giới, thì người Mỹ chúng ta tự do thờ phụng đấng Toàn năng chúng ta chọn. Trong khi toàn bộ nhiều nước phải chịu đựng dưới ách độc tài, thì chúng ta tự do nói thẳng ra điều chúng ta nghĩ, thụ hưởng nền báo chí tự do và mạnh mẽ, và buộc chính quyền tuân theo giới hạn chúng ta cho là công bằng. Trong khi hàng triệu người sống đằng sau các bức tường, chúng ta vẫn tự do đi lại trên khắp cả nước để cùng với những người chúng ta thương yêu sâu đậm nhất - những người thân yêu trong gia đình - mừng ngày lễ cao quý này.

Để tỏ lòng biết ơn, chúng ta lần nữa hãy hiến dâng mình để gìn giữ quốc gia này: tổ quốc của những người tự do và quê hương của những người can đảm.

Nguồn: Trích dịch từ bài diễn văn của Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan mừng lễ Tạ ơn năm 1985. Tựa đề của người dịch
No comments: