Thursday, June 28, 2018

TẠP CHÍ VĂN HÓA VIỆT NAM 700


SƠN TRUNG  
Chủ biên
Image result for di tản
   Trước30-4, dân  chờ đợi để vào tòa đại sứ Mỹ ở Saigon
S 700
   Ngày 25 tháng 6 năm 2018

No comments: