Saturday, December 30, 2017

ẢNH THẬT CỦA NGUYỄN THÁI HỌC

Ảnh thật vừa được tìm thấy của anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học (1902-1930), người thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng, do thực dân Pháp chụp tại nhà tù Hỏa Lò, tháng 2, 1930, đang mặc quần áo tù và mang số tù. Ông bị tuyên án tử hình và lên đoạn đầu đài ngày 17 tháng 6, 1930.

Nhục mấy trùng cao, ách mấy trùng
Thương đời không lẽ đứng mà trông
Quyết quăng nghiên bút xoay gươm súng
Ðâu chịu râu mày thẹn núi sông
Người dẫu chết đi, lòng vẫn sống
Việc dù hỏng nữa, tội là công
Nhớ anh nhớ lúc khi lâm biệt
Cười khóc canh khuya chén rượu nồng.
(Theo Lịch Sử Việt Nam qua ảnh)
Nhượng Tống


Khởi nghĩa Yên Bái: Đã là lịch sử phải trả lại đúng cho sự thật lịch sửKhu lăng mộ và tượng đài về Khởi nghĩa Yên Bái tại TP Yên Bái.
 

No comments: