Saturday, May 21, 2016

GIỚI THIỆU THI TẬP MỚI

Hân-hạnh giới-thiệu
Tuyển tập thơ tiếng Anh
 
TRUMPETS TO HEAVEN
TIẾNG KÈN VANG VÚT TRỜI CAO
 

THƠ CỦA CÁC NGÔI SAO
SÁNG NHẤT TRONG LÀNG THƠ CHÚNG TÔI
 
Sách gồm 80 bài thơ chọn-lọc của 58 tác-giả
trong đó có Thanh-Thanh
do nữ-sĩ Betty Cummins Starr-Joyal chủ-biên
nhà xuất-bản Poetryfest ấn-hành năm 2016
 
Địa-chỉ:
PO Box 3561
Ashland, OR 97520
 
 

 

No comments: