Monday, November 9, 2015

NHỮNG TIẾNG NÓI Từ Nền ĐỆ-NHỊ VIỆT-NAM CỘNG-HÒA

Sách Mới:
NHỮNG TIẾNG NÓI
Từ Nền
ĐỆ-NHỊ VIỆT-NAM CỘNG-HÒA


        Giáo-Sư Keith W. Taylor, tác-giả nhiều sách và bài-viết về lịch-sử và văn-học Việt-Nam, dạy Khoa Hán- và Việt-Học tại Viện Đại-Học Cornell, đã viết về sách này:
        Việt-Nam Cộng-Hòa (Nam Việt-Nam) thông-thường được xem là một thực-thể thống-nhất xuyên suốt qua hai thập-niên (từ 1955 đến 1975) trong đó Hoa-Kỳ là đồng-minh chính-yếu của mình.  Tuy nhiên, chính-trị quốc-nội trong thời-kỳ ấy đã diễn-biến theo một quỹ-đạo động, từ một giai-đoạn độc-đoán đến một giai-đoạn hỗn-loạn, rồi đến một giai-đoạn thử-nghiệm dân-chủ đại-nghị tương-đối ổn-định.  Ấn-tượng sâu-sắc về Nam Việt-Nam biểu-lộ trong đa-số các tác-phẩm, cả kinh-viện lẫn đại-chúng, tập-trung vào hai giai-đoạn đầu tiên, để miêu-tả một bức tranh biếm-họa về tệ-nạn độc-tài tham-nhũng bất-ổn, mà ít nói đến những gì đã đạt được trong giai-đoạn tám năm sau cùng.  Các bài tiểu-luận trong cuốn NhỮng TiẾng Nói tỪ NỀN ĐỆ-NhỊ ViỆt-Nam CỘng-Hòa (1967-75) này, là của các nhân-vật đã ra sức xây-dựng một cơ-cấu hiến-định cho chính-thể đại-nghị trong một cuộc chiến để sống-còn chống lại một nhà-nước chuyên-chế.  Những người đã cam-kết thực-hiện một tương-lai cho Việt-Nam không-cộng-sản đã đặt tất cả hy-vọng của họ vào nền Đệ-Nhị Việt-Nam Cộng-Hòa, đấu-tranh cho nó, và hành-động cho sự thành-công của nó.  Cuốn sách này là một bước đầu, để đưa các tình-tiết sự-việc của họ đến được với cộng-đồng, vì các thành-tựu tích-cực của họ không đáng bị lãng quên.”
        Tiến-Sĩ Charles Keith, sử-gia chuyên về lịch-sử cận-đại của Việt-Nam, tại Viện Đại-Học Michigan, đã phát-biểu:
        “Tập sách này được ân-cần tiếp-nhận làm một phụ-bản cho kho sách sử uyên-thâm ngày càng phát-triển về Nam Việt-Nam.  Các chứng-cớ của người-trong-cuộc cung-cấp cho chúng ta những chi-tiết chủ-yếu, không những về chính-sử và quân-sử của quốc-gia liên-hệ, mà còn về các bối-cảnh và thế-giới-quan phức-tạp của các nhà cầm quyền ở đó.  Đây là hồ-sơ về các niềm hy-vọng và gian-khổ của một nhóm công-dân Nam Việt-Nam đã mưu-cầu kiến-tạo một xã-hội ổn-định, thịnh-vượng, trong thời-buổi phi-thực-dân-hóa và chiến-tranh lạnh.”
*
        Các tác-giả:
        Bùi Diễm, cựu Đại-Sứ tại Hoa-Kỳ, Đặc-Sứ tại Hòa-Hội Paris, Đại-Sứ Lưu-Động của VNCH.
        Phan Công Tâm, cựu Giám-Đốc Kế-Hoạch và Phụ-Tá Công-Tác Đặc-Biệt cho Đặc-Ủy-Trưởng tại Phủ Đặc-Ùy Trung-Ương Tình-Báo VNCH.
        Nguyễn Ngọc Bích, cụu Tổng-Giám-Đốc Thông-Tấn-Xã VNCH.
        Trần Quang Minh, cựu Thứ-Trưởng Bộ Nông-Nghiệp & Tổng-Giám-Đốc chương-trình Lương-Thực Quốc-Gia VNCH.
        Nguyễn Đức Cường, cựu Bộ-Trưởng Bộ Thương-Nghiệp & Công-Nghiệp VNCH.
        Phan Quang Tuệ, cựu Phó Đổng-Lý Văn-Phòng của Chánh-Thẩm Tối-Cao Pháp-Viện VNCH.
        Trần Văn Sơn, cựu Dân-Biểu VNCH.
        Mã Xái, cựu Dân-Biểu VNCH.
        Hồ Văn Kỳ Thoại, cựu Phó Đề-Đốc Tư-Lệnh Hải-Quân Vùng I Duyên-Hải VNCH.
        Lữ Lan, cựu Trung-Tướng Tổng-Thanh-Tra, Bộ Tổng-Tham-Mưu QLVNCH.
*
        Sách tiếng Anh, nhan đề VOICES FROM THE SECOND REPUBLIC OF SOUTH VIETNAM (1967-75) dày 172 trang, in trên giấy trắng, khổ 7"x10", với bìa do nghệ-sĩ Kat Dalton trình-bày, trong Tủ Sách Đông-Nam-Á do Viện Đại-Học Cornell, New York, USA, xuất-bản.
        Info:
        judgePhan@gmail.com

TIẾNG NÓI ĐỆ-NHỊ VIỆT-NAM CỘNG-HÒA

No comments: