Wednesday, July 8, 2015

GIỚI-THIỆU SÁCH MỚI POETRY OVER THE RAINBOW

 Sách Mới: POETRY OVER THE RAINBOW
GIỚI-THIỆU SÁCH MỚI
 
POETRY
OVER THE RAINBOW
 
Tuyển-tập thơ tiếng Anh
gồm có 75 bài thơ chọn-lọc
của 48 nam+nữ tác-giả
thuộc nhiều gốc dân
 (trong đó có Thanh-Thanh)
do nhà thơ
BETTY CUMMINS STARR-JOYAL
biên-tập và ấn-hành.
 
Muốn mua (mỗi cuốn $10.00)
hoặc tham-gia các tuyển-tập sắp in
xin liên-lạc với
       
POETRYFEST
PO BOX 3561 • ASLAND, OR 97520
 
 

No comments: