Monday, December 16, 2013

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI CỦA VŨ HUY THÁM

Xin trân-trọng giới-thiệu tác-phẩm mới
A DANGEROUS JOURNEY
FROM VIETNAM TO AMERICA
FOR FREEDOM
của VŨ HUY THÁM
 

 
Đây là ấn-phẩm thứ nhì của Vũ Huy Thám,
theo sau tác-phẩm tiếng Việt
QUÊ HƯƠNG
NIỀM ĐAU VÀ NỖI NHỚ
đã được ấn-hành vào năm 2010.
Cả hai đều do Xây-Dựng xuất-bản.
 
Về nội-dung cuốn sách Cuộc Hành-Trình Tìm Tự-Do Đầy Gian-Nguy từ Việt-Nam qua Hoa-Kỳ của Vũ Huy Thám, tuy đồng-hương nào ở Hải-Ngoại cũng có thể hình-dung ra được phần nào hoàn-cảnh chung của mọi người, nhưng ở đây tác-giả đã chú-trọng kể lại những tình-huống riêng của bản-thân và gia-đình mình, cung hiến thêm cho độc-giả nhiều biến-cố bất-ngờ, nhiều sự-kiện hấp-dẫn, nhiều suy-tưởng sâu-lắng, nhiều cảm-xúc dạt-dào... 
Tác-giả Vũ Huy Thám đã biết nắm bắt xu-thế toàn-cầu-hóa của thời-đại, cùng với một số tuy vẫn còn ít những đã đi trước, giới-thiệu thành-tựu nói chung, văn-chương nói riêng, của Việt-Nam, với độc-giả Hoa-Kỳ và người nói-tiếng-Anh, trong chiều-hướng thu hẹp thế-giới và thắt chặt tình đồng-loại với nhau.
*
Sách dày 270 trang, cỡ 5.5"x8.5"
với nhiều hình-ảnh có giá-trị lịch-sử.
Liên-lạc với tác-giả:
5719 Barren Drive
Lansing, MI  48911  (USA)
(517) 394-6426
thamhuyvu@hotmail.com

 

Đã xuất-bản:

POEMS BY SELECTED VIETNAMESE của Thanh-Thanh
Sắp xuất-bản:
Within and Beyond của TRẦN NGỌC BÌNH
  
 

No comments: