-Quốc tế II tức Liên Minh Quốc Tế Các Đảng Xã Hội thành lập tại Paris năm 1889.
- Quốc tế III tức là Comintern hay Quốc Tế Cộng Sản do Lênin lập năm 1919 tại Moskva và giải tán theo lệnh của Stalin năm 1943.
- Quốc tế IV, do Trotsky lập năm 1938 ở Pháp.