Wednesday, July 17, 2013

SƠN TRUNG * VẠN PHÁPVẠN PHÁP
SƠN TRUNG
Ai bảo Pháp không hai?
Sao có thiện có ác?
Sao có bên này bên kia?
Sao có đắc và không đắc?
Sao có đúng và có sai?

Ai bảo Pháp không ba?
Sao có tham sân si?
Sao có quá hiện vị lai Phật?
Sao có những tam quy?

Ai bảo Pháp không bốn?
Sao nói tứ đại giai không?
Sao có sinh lão bệnh tử?
Ai bảo Pháp không năm
Sao bày ra thập điều, ngũ giới?

Ai bảo Pháp không sáu?
Sao dạy lục hòa tăng
Ai tìm đường giải thoát
Khỏi luân hồi lục đạo?

Ai bảo Pháp không bảy,
Sao kêu gọi diệt thất tình
Ai bảo Pháp không tám?
Sao dạy bát chánh đạo?

Ai bảo Pháp không trăm,
Ai bảo Pháp không ngàn,
Sao có tam thiên thế giới
Sao nói vạn pháp vô thường?

Có nơi nào bất sinh bất diệt?
Còn ta ở  trong vòng sống chết.
Có nơi nào bất cấu bất tịnh?
Còn ta nửa trong nửa đục
Ai sống trong đời bất giảm, bất tăng
Ta sống trong cõi vô thường
Có vinh có nhục
Có thù hận và yêu thương!

Ai bảo diệt hết nhân quả?
Nhưng  hằng ngày ta sống
Đều hái quả gieo nhân
Nơi nào không nhân quả
Nơi nào hoàn toàn trong sạch
Nơi nào không tăng không giảm
Nơi nào không hận thù gian dối
Nơi nào đẹp tuyệt đối
Nơi nào luôn bình an?
Nơi nào vạn vật trường tồn
Ấy là chốn Niết Bàn!

 

No comments: