Thursday, May 23, 2013

TẠP CHÍ VĂN HÓA VIỆT NAM 263


SƠN TRUNG
Chủ biên


Tượng Phật tại Ấn Độ

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
số  263
Ngày 23 tháng 5 năm 2013


1 comment:

Minhhai2d said...

Phật tại tâm, càng lớn càng thêm yêu quê hương đất nước con người, yêu cha mẹ, anh em bạn bè, sống có Phật tâm yên.

Http://www.buongtrung.com