Thursday, February 7, 2013

GS. NGUYỄN PHÚ THỨ * NĂM RẮN MUỐN BIẾT TUỔINĂM RẮN MUỐN BIẾT TUỔI
Thuận Hạp & Khắc Kỵ RA SAO?
(Quý Tỵ từ 10-02-2013 đến 30-01-2014)

 


(Trích dẫn tác phẩm Tử-Vi & Địa-Lý Thực-Hành  của Gs Hàn Lâm Nguyễn-Phú -Thứ)

Sau năm Nhâm Thìn chấm đứt, thì đến năm Quý Tỵ được bàn giao từ giờ giao thừa bắt đầu giữa đêm thứ bảy, 09-02-2013 để cầm tinh đến 24 giờ đêm 30-01-2014. Năm Quý Tỵ này thuộc hành Thủy và mạng Trường Lưu Thủy, năm này thuộc Âm, có can Quý thuộc mạng Thủy và có chi Tỵ thuộc mạng Hỏa. Căn cứ theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của Ngũ Hành,  thì năm  này "Can khắc Chi " tức Trời khắc Đất. Bởi vì: " Mạng Thủy khắc mạng Hỏa (mạng Thủy được khắc xuất, mạng Hỏa bị khắc nhập). Do vậy, năm này xem như tổng quát rất xấu, bởi vì được Trời khắc Đất giống như năm : Nhâm Ngọ (2002), Mậu Tý 2008 đã qua, xem như tuổi xấu nhứt của hàng tuổi Tỵ. Được biết năm Tỵ vừa qua là năm Tân Tỵ thuộc hành Kim, nhằm ngày thứ tư, 24-01-2003 đến 11-02-2002

               Căn cứ theo Niên Lịch Cổ Truyền Á Đông  xuất  hiện được minh định  quảng bá  từ  năm  61  của  đời Hoàng Đế bên Tàu, bắt đầu năm 2637 trước Công Nguyên, cho nên chúng ta lấy 2637 + 2013 = 4650, rồi đem chia cho 60 năm, thì có kết quả Vận Niên Lục Giáp  thứ  77 và số dư 30 năm bắt buộc rơi vào Vận Niên Lục Giáp thứ 78 bắt đầu từ năm 1984 đến năm 2043. Do vậy, năm Quý Tỵ 2013 này là năm thứ 30 của Vận Niên Lục Giáp 78 và năm Tỵ kế tiếp sẽ là năm Ất Tỵ thuộc hành Hỏa, nhằm ngày thứ tư tính từ 29-01-2025 đến 16-02-2026.

                Năm Quý Tỵ có người thắc mắc, muốn biết năm này tuổi  ảnh hưởng vận mạng như thế nào? Vậy chúng ta thử phân tách năm Quý Tỵ, thì thấy 3 việc phải làm như sau :

1.- Đối với mạng ảnh hưởng như thế nào?

                Bởi vì, năm Quý Tỵ thuộc mạng Thủy, cho nên năm này, sẽ đưa đến thuận hạp hay khắc kỵ với mọi người như thế nào?

              Xin trích dẫn như dưới đây :

- Những người có tuổi Cùng mạng Thủy như : Bính Tý (1936 - 1996 ...), Đinh Sửu (1937 - 1997 ...), Giáp Thân (1944 - 2004 ...), Ất Dậu (1945 - 2005 ...), Nhâm Thìn (1952 - 2012 ...), Quý Tỵ (1953 - 2013 ...), Bính Ngọ (1906 - 1966 ...), Đinh Mùi (1907 - 1967 ...), Giáp Dần (1914 - 1974 ...), Ất Mão (1915 - 1975 ...), Nhâm Tuất  (1922 - 1982 ...) và Quý Hợi (1923 - 1983 ...).

Xem như tương hòa với năm Quý Tỵ bởi vì có cùng mạng Thủy cho nên năm này có đời sống an cư & lạc nghiệp sẽ gia tăng, phát triển về mọi mặt một cách bình thường, vì không bị khắc kỵ. Phàm ở trên đời, nếu có đời sống ổn định bình thường, thì xem như tương sanh tốt đẹp
Tuy nhiên, những người có mạng Dương Thủy như tuổi :  Bính Tý, Giáp Thân, Nhâm Thìn, Bính Ngọ, Giáp Dần và Nhâm Tuất, thì tốt hơn những người có mạng Âm Thủy như tuổi : Đinh Sửu, Ất Dậu, Quý Tỵ, Đinh Mùi, Ất Mão và Quý Hợi. Bởi vì, theo luật Dương Âm lần lượt trưởng tiêu, không khác ngọn thủy triều lên xuống hoặc có không rồi không có hay nói khác đi là Sắc Không rồi Không Sắc. Vì thế : "Dương Âm tương ngộ tất ứng" còn "Dương ngộ Dương và Âm ngộ Âm bất ứng". Phương pháp này áp dụng cho tất cả các tuổi, để chúng ta thực hành sau này.

- Những ngưởi có tuổi có mạng Hỏa như : Bính Dần (1926 - 1986 ...), Đinh Mão (1927 - 1987 ...), Giáp Tuất (1934 - 1994 ...), Ất Hợi (1935 - 1995 ...), Mậu Tý (1948 - 2008 ...), Kỷ Sửu  (1949 - 2009 ...), Bính Thân (1956 - 2016 ...),  Đinh Dậu (1957 - 2017 ...),  Giáp Thìn (1904 - 1964 ...),  Ất Tỵ (1905 - 1965 ...),  Mậu Ngọ (1918 - 2078 ...) và Kỷ Mùi (1919 - 1979 ...).

Những người có tuổi mạng Hỏa gặp năm Quý Tỵ thuộc mạng Thủy, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì "mạng Thủy khắc mạng Hỏa". Bởi vì, mạng Thủy được khắc xuất và mạng Hỏa bị khắc nhập, cho nên những người có mạng Hỏa năm này xấu tổng quát, không thể thực-hiện gì kết quả tốt đẹp. Trường hợp này, giống như những người có : mạng Thủy gặp năm mạng Thổ - mạng Thổ gặp năm  mạng Mộc - mạng Mộc gặp năm mạng Kim và  mạng Kim gặp năm mạng Hỏa

- Những người có tuổi  mạng Thổ như : Canh Tý (1900 - 1960 ...), Tân Sửu (1901 - 1961 ...), Mậu Thân (1908 - 1968 ...), Kỷ Dậu (1909 - 1969 ...), Bính Thìn (1916 - 1976 ...)  Đinh Tỵ (1917 - 1977 ...), Canh Ngọ (1930 -1990 ...), Tân Mùi (1931 - 1991 ...), Mậu Dần (1938 - 1998 ...), Kỷ Mão (1939 - 1999 ...), Bính Tuất (1946 - 2006 ...) và  Đinh Hợi (1947 - 2007...).

Những người có tuổi mạng Thổ gặp năm Quý Tỵ thuộc mạng Thủy, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì "mạng Thổ khắc mạng Thủy". Bởi vì, mạng Thổ được khắc xuất và mạng Thủy bị khắc nhập, cho nên những người có mạng Thổ, năm này mặc dù bị khắc kỵ, nhưng tổng quát nó không bị ảnh hưởng xấu nhiều, vì những người đó có mạng khắc kỵ với năm và cũng không có lợi bằng những người có mạng Thủy cùng năm mạng Thủy đã dẫn. Trường hợp này, giống như người có : mạng Thủy gặp năm mạng Hỏa - mạng Hỏa gặp năm mạng Kim - mạng Kim gặp năm mạng Mộc và mạng Mộc gặp năm mạng Thổ.

- Những người có tuổi mạng Kim như : Giáp Tý (1924 - 1984 ...), Ất Sửu (1925 - 1985 ...), Nhâm Thân (1932 - 1992 ...), Quý Dậu (1933 - 1993 ...), Canh Thìn (1940 - 2000 ...), Tân Tỵ (1941 - 2001 ...), Giáp Ngọ (1954 - 2014 ...), Ất Mùi (1955 - 2015 ...), Nhâm Dần (1962 - 2022 ...),  Quý  Mão  (1963 - 2023 ...), Canh   Tuất  (1910 - 1970 ...) và Tân Hợi ( 1911 - 1971 ...).


 
Những người có tuổi mạng Kim gặp năm Quý Tỵ thuộc mạng Thủy, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì "mạng Kim sanh mạng Thủy ". Bởi vì, mạng Kim bị sanh xuất và mạng Thủy được sanh nhập, cho nên những người có mạng Kim, mặc dù được tương sanh, nhưng năm nay bị sanh xuất xem như bị tiêu hao tổng quát, vì chỉ cho ra mà chẳng thâu được nguồn lợi nào đáng kể và không bằng những  người  có : mạng Thủy gặp năm mạng Mộc - mạng Mộc gặp năm mạng Hỏa - mạng Hỏa gặp năm mạng Thổ và mạng Thổ gặp năm mạng Kim.

- Những người có tuổi mạng Mộc như : Mậu Thìn  (1928 - 1988 ...), Kỷ Tỵ (1929 - 1989 ...), Nhâm Ngọ (1942 - 2002 ...), Quý Mùi (1943 - 2003 ...), Canh Dần  (1950 - 2010 ...),Tân Mão (1951 - 2011 ...), Mậu Tuất (1958 - 2018 ...), Kỷ Hợi (1959 - 2019 ...), Nhâm Tý (1912 - 1972 ...), Quý Sửu (1913 - 1973 ...), Canh Thân (1920 - 1980 ...) và Tân Dậu (1921 - 1981 ...).

Những người có tuổi mạng Mộc gặp năm Quý Tỵ thuộc mạng Thủy, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì "mạng Thủy sanh mạng Mộc ". Bởi vì, mạng Thủy bị sanh xuất và mạng Mộc được sanh nhập, cho nên những người có mạng Mộc năm này tổng  quát  rất  tốt,  thuận lợi, tiến triển về mọi mặt  để đưa đến thành công như ý. Trường hợp này, giống như người có : mạng Thủy gặp năm mạng Kim - mạng Kim gặp năm mạng Thổ - mạng Thổ  gặp năm mạng Hỏa và mạng Hỏa gặp năm mạng Mộc.

Có người hỏi tại sao, năm Nhâm Thìn 2012 và năm Quý Tỵ 2013 đều thuộc mạng Trường Lưu Thủy tức hành Thủy, nhưng nó khác nhau như thế nào? Chúng ta đã biết có Dương rồi, thì phải có Âm đến, chúng nó luôn luôn đi đôi với nhau, không khác đôi chồng vợ hay vợ chồng, bởi vì Dương Âm lần lượt "tiêu trưởng rồi trưởng tiêu" như đã dẫn. Do vậy, năm Nhâm Thìn 2012 thuộc Dương và năm Quý Tỵ 2013 thuộc Âm là thế, mới đúng luật Dương Âm đề huề thật công bằng và tương đắc. Nhưng, chúng ta để ý sẽ thấy Chi của hai năm này khác nhau là Thìn và Tỵ, cho nên mạng cũng khác nhau. Chúng ta nên lưu ý sự kiện này sẽ thấy ở phần Địa Chi ảnh hưởng khác nhau như thế nào?

2.- Đối với Thiên Can ảnh hưởng như thế nào? :

Năm Quý gặp can Giáp Ất :

Năm này là năm có Can là Quý, thuộc mạng Thủy và những người có tuổi Can là Giáp Ất thuộc mạng Mộc, theo luật thuận  hạp  hay khắc kỵ  của  ngũ  hành, thì "mạng Thủy sanh mạng Mộc . Bởi vì, mạng Thủy bị sanh xuất và mạng Mộc được sanh nhập, cho nên năm này những người có mạng Mộc xem như tổng quát rất tốt, thuận lợi, tiến triển về mọi mặt để đưa đến thành công như ý. Trường hợp này, giống như những người có : mạng Thủy gặp năm mạng Kim - mạng Kim gặp năm mạng Thổ - mạng Thổ gặp năm mạng Hõa và mạng Hỏa gặp năm mạng Mộc.

Năm Quý gặp can Bính Đinh :

Năm này là năm có Can là Quý, thuộc mạng Thủy và những người có tuổi  Can    Bính Đinh, thuộc  mạng Hỏa, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành,  thì "mạng Thủy khắc mạng Hỏa". Bởi vì, mạng Thủy được  khắc xuất và mạng Hỏa bị  khắc nhập, cho nên năm này những người có mạng Hỏa, xem như là năm xấu tổng quát, không thể thực hiện gì kết quả như ý. Trường hợp này, giống như những người có : mạng Thủy gặp năm mạng Thổ - mạng Thổ gặp năm mạng Mộc - mạng  Mộc gặp năm mạng  Kim và mạng  Kim gặp năm mạng Hỏa.

Năm Quý gặp can Mậu Kỷ :


Năm này là năm có Can là Quý, thuộc mạng Thủy và những  người    tuổi  Can    Mậu  Kỷ,  thuộc  mạng Thổ, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì "mạng Thổ khắc mạng Thủy". Bởi vì, mạng Thổ được  khắc xuất và mạng Thủy bị khắc nhập, cho nên năm này những người có mạng Thổ,  dù bị tương khắc, nhưng được khắc xuất xem như bị tiêu hao tổng quát, vì chỉ cho ra mà chẳng thâu được nguồn lợi nào đáng kể và không bằng những người có mạng Thủy gặp năm mạng Thủy. Trường hợp này, giống như người có : mạng Thủy gặp năm mạng Hỏa - mạng Hỏa gặp năm mạng Kim - mạng Kim gặp năm mạng Mộc và mạng Mộc gặp năm mạng Thổ.

Năm Quý gặp can Canh Tân :

Năm này là năm có Can là Quý, thuộc mạng Thủy và những người có tuổi Can là Canh Tân thuộc mạng  Kim, theo luật thuận  hạp  hay khắc  kỵ  của  ngũ  hành, thì "mạng Kim sanh mạng Thủy". Bởi vì, mạng Kim bị sanh xuất và mạng Thủy được sanh nhập, cho nên năm này những người có mạng Kim dù được tương sanh, nhưng bị sanh xuất xem như bị tiêu hao tổng quát, vì chỉ cho ra mà chẳng thâu được nguồn lợi nào đáng kể và không bằng những người có mạng Hỏa gặp năm mạng Mộc cũng được tương sanh, vì "mạng Mộc sanh mạng Hỏa như đã dẫn. Trường hợp này, giống như người có :  mạng Thủy gặp năm mạng Mộc - mạng Mộc gặp năm mạng Hỏa - mạng Hỏa gặp năm mạng Thổ và mạng Thổ gặp năm mạng Kim.

Năm Quý gặp can Nhâm Quý :

Năm này là năm có Can là Quý, thuộc mạng Thủy và những người có tuổi Can là Nhâm Quý thuộc mạng Thủy, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì thì có cùng mạng Thủy, thì xem như tương hòa, cho nên năm này có đời sống an cư & lạc nghiệp sẽ gia tăng, phát triển về mọi mặt một cách bình thường, vì không bị khắc kỵ. Phàm ở trên đời, nếu có đời sống ổn định bình thường, thì xem như tương sanh tốt đẹp.

3.- Đối với Địa Chi ảnh hưởng như thế nào?

Năm Tỵ gặp Chi Hợi Tý :

Năm này có Chi là Tỵ thuộc mạng Hỏa, những người có địa chi Hợi và Tý thuộc mạng Thủy, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì "mạng Thủy khắc mạng Hỏa".Bởi vì, mạng Thủy được khắc xuất, mạng Hỏa bị khắc nhập, cho nên năm này những người có mạng Thủy không bị xấu tổng quát, nhưng cũng không lợi bằng những người Hỏa cùng năm mạng Hỏa. Trường hợp này, giống như những người có mạng Mộc gặp năm Bính Tuất 2006 hay Đinh Hợi 2007  có mạng Thổ vậy.

Năm Tỵ gặp Chi Thìn Tuất Sửu Mùi :

Năm này có Chi là Tỵ thuộc mạng Hỏa, những người có địa chi Thìn Tuất Sửu và Mùi tức Tứ Mộ thuộc mạng Thổ, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì "mạng Hỏa sanh mạng Thổ". Bởi vì, mạng Hỏa bị sanh xuất và mạng Thổ được sanh nhập, cho nên năm này những người có mạng Thổ, xem như tổng quát rất tốt, thuận lợi, tiến triển về mọi mặt để đưa đến thành công như ý. Trường hợp này, giống như những người có mạng Kim gặp năm Bính Tuất 2006 hay Đinh Hợi 2007 có mạng Thổ vậy.

Năm Ty gặp Chi Dần Mão :

Năm này có Chi là  Tỵ thuộc mạng Hỏa, những người có địa chi Dần và Mão thuộc mạng Mộc, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành,  thì  "mạng  Mộc  sanh  mạng  Hỏa". Bởi  vì, mạng  Mộc bị sanh xuất và mạng Hỏa được sanh nhập, cho nên năm này những người có mạng Mộc, xem như năm bị tiêu hao tổng quát, vì chỉ cho ra mà chẳng thâu được nguồn lợi nào đáng kể, mặc dù không bị khắc kỵ nguy hiểm. Trường hợp này, giống như những người có mạng Hỏa gặp năm Bính Tuất 2006 hay Đinh Hợi 2007 có mạng Thổ vậy.

Năm Tỵ gặp Chi Tỵ Ngo :

Năm này có Chi là Tỵ thuộc mạng Hỏa, những người có địa chi Tỵ và Ngọ thuộc mạng Hỏa, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ  hành,  thì  có cùng mạng Hỏa, xem như tương hòa, cho nên năm này có đời sống an cư & lạc nghiệp sẽ gia tăng, phát triển về mọi mặt một cách bình thường, vì không bị khắc kỵ. Phàm ở trên đời, nếu có đời sống ổn định, thì xem như tương sanh tốt đẹp. Trường hợp này, giống như những người có mạng Thổ gặp năm Bính Tuất 2006 hay Đinh Hợi 2007  có cùng mạngThổ vậy.

Năm Tỵ gặp Chi Thân Dậu :

Năm này có Chi là  Tỵ thuộc mạng Hỏa, những người có địa chi Thân và Dậu thuộc mạng Kim, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ  hành,  thì  "mạng  Hỏa  khắc  mạng  Kim". Bởi  vì, mạng Hỏa được khắc xuất, mạng Kim bị khắc nhập, cho nên năm này những người có mạng Kim, xem như là năm xấu tổng quát và tai hại vô cùng. Trường hợp này,  giống như những người có mạng Thủy gặp năm Bính Tuất 2006 hay Đinh Hợi 2007 có mạng Thổ vậy.


Để tạm kết thúc bài này, tôi xin trích dẫn thời gian những năm con Rắn vừa qua và mạng như thế nào? để quý bà con đồng hương xem mình có phải sanh đúng năm con Rắn hay không như dưới đây:

Ất Tỵ       : sanh từ 04-02-1905 đến 24-01-1906
Đinh Tỵ   : sanh từ 23-01-1917 đến 10-02-1918
Kỷ Tỵ      : sanh từ 10-02-1929 đến 29-01-1930
Tân Tỵ     : sanh từ 27-01-1941 đến 14-02-1942
Quý Tỵ     : sanh từ 14-02-1953 đến 02-02-1954

Ất Tỵ        : sanh từ 02-02-1965 đến 20-01-1966
Đinh Tỵ    : sanh từ 18-02-1977 đến 06-02-1978
Kỷ Tỵ       : sanh từ 06-02-1989 đến 26-01-1990
Tân Tỵ      : sanh từ 24-01-2001 đến 11-01-2002

Căn cứ theo thời gian các năm Rắn kể trên, chúng ta thấy cứ 60 năm, thì can của năm Rắn trở lại, bởi vì thời gian Vận Niên Lục Giáp là 60 năm.

               Về mạng các năm Rắn, xin trích  dẫn như sau:

Mạng Kim  thuộc các năm Tân Tỵ : 1941 - 2001 - 2061
Mạng Mộc  thuộc các năm  Kỷ Tỵ  : 1929 - 1989 - 2049
Mạng Thủy thuộc các năm Quý Tỵ : 1953 - 2013 - 2073
Mạng  Hỏa thuộc các năm Ất Tỵ     : 1905 - 1965 - 2025
Mạng Thổ thuộc các năm Đinh Tỵ  : 1917 - 1977 - 2037

                Và kính chúc tất cả quý bà con đồng hương bước sang năm mới Quý Tỵ 2013 được An Khang, Thịnh Đạt mọi nhà.

Hàn Lâm Nguyễn-Phú-Thứ

No comments: