Saturday, December 29, 2012

THƠ XƯỚNG HỌA

Xướng:      Vô Ngã


Sông Mê đáo ngạn phải quên TÔi,
“Vô ngã” suốt thông thật tuyệt vời.
Lối sống duy mình cam bĩ cực,
Con đường chân đạo sớm an vui.
Nội tâm bất loạn đời thanh thản,
Ngoại cảm vô thường trí thảnh thơi.
Sáu tấm chung thân là luật định,
“Cái ta”nặng gánh xả cho rồi.

                          Tư Nguyên
                   San Sose, 28/4/2012
Họa:         

Lắm người chỉ biết “ tôn thờ tôi”
Nhưng lại tung hô “Ôi tuyệt vời”!
Tiền  bạc đầy hòm, thấy vẫn thiếu,
Cao sang tột đỉnh, cảm chưa vui.
Lẽ đời tích dục :chết đày đọa,
Lý Đạo xã cầu:sống  thảnh thơi.
Cứ bảo ta đang tu giải thoát
Trong khi “vô ngã” dẹp lâu rồi.

                             Văn Anh
Hoạ:

Nhân sinh nên dẹp cái “riêng tôi”,
 Sống vững vị tha mới tuyệt vời.
So sánh thấp cao, suốt kiếp khổ,
Tư duy bình đẳng, mãn đời vui.
Ôm to, gánh nặng, thân đau nhức,
Bỏ bớt ,cho nhiều, tâm thảnh thơi.
Vô ngã đồng hành chân hạnh phúc,
Thế gian mà hóa niết bàn rồi.

                               Văn Anh
Họa

Làm sao diệt được cái thằng tôi?
Nó lớn, nó cao đến nửa vời !
Thất nghiệp nghèo hèn ai bảo sướng?
Tù đày đói khổ làm sao vui?
Nhà cao, cửa rộng thì  thong thả
Vợ đảm, con ngoan mới thảnh thơi.
Vô ngã vô tâm, vô cái miệng,
Mấy thằng vô sản  nó giàu  rồi!

Vạn Mộc cư sĩ


No comments: