Tuesday, December 18, 2012

TẠP CHÍ VĂN HÓA VIỆT NAM 241


 

SƠN TRUNG
Chủ biên 
Đức Đạt Lai Lạt Ma trong y phục Việt Nam

số  241


Ngày 18 tháng 12 năm 2012


No comments: