Monday, October 22, 2012

THƠ SƠN TRUNG * CON ĐƯỜNG TỰ DO


 
 CON ĐƯỜNG  TỰ DO
SƠN TRUNG


 Nhiều người mơ thiên đàng
Nhưng thiên đàng không phải là nơi  quyền quý cao sang
là  hạnh phúc tuyệt đối
Vì có nhiều luật lệ
Ngăn cản tự do con người
Cấm đoán  tình yêu lứa đôi
Và những lời nguyền  độc ác

Vẫn có loài rắn độc
Cám dỗ  và lừa  dối 
Xô đẩy con người vào tội lỗi
Và có Satan
Thường nổi loạn chống Chúa Trời
Gây những cuộc chiến chinh
Làm thế giới điêu linh...


Xin đừng mơ cõi trời
Xin đừng mơ tiên, thánh
Cõi trời cũng không là  nơi hạnh phúc nhất đời
Vì cõi Trời vẫn ở trong dục giới
Và sắc giới
Thánh thần vẫn đam mê, tội lỗi!
Cõi trời không được thái bình
Vì bọn A tu la gây  những cuộc chiến chinh...


Nơi nào cũng đau khổ
Nơi nào cũng chiến tranh
Nơi nào cũng chém giết
Cũng gian tham,cướp bóc, 
Tàn hại sanh linh.
Ta phải  lánh dữ làm lành 
Tranh đấu cho nhân nghĩa công bình.
Tự ta phải thắp đuốc lên
Chống lại loài  ma quỷ
Dù ta ở Địa ngục tối tăm hay Thiên giới quang vinh


Ôi! Thế giới ta vô cùng đau khổ
Vì bọn cộng sản tung hoành.
Nhân loại không được hòa bình
Vì Hồ Chí MInh
Võ Nguyên GIáp, Trường Chinh
Liên kết  cùng Lê-nin, Stalin
Và Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình..
Giết hại hàng trăm triệu dân  lành!
Sau khi Liên Xô tan rã
Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh
Đã sang Thành Đô xin làm nô lệ Trung quốc


Việt Nam nay không còn độc lập
Việt Nam nay không còn tự do
Vì già Hồ
Bán nước cầu vinh
Và Nguyễn Văn Linh
 hèn nhát
Còn bọn cộng sản ngày nay
Xấu xa thối nát
Phản quốc hại dân...

Chúng ta đã mất nước
Chúng ta không có tự do
Chúng ta phải  tự mình đứng lên
Với tâm bồ tát
Giải thoát chúng ta
Và giải phóng dân tộc
Để thân tâm ta an lạc
Và thế giới hòa bình...

 


No comments: