Sunday, October 21, 2012

THƠ HÀ THÚC SINH

Hà Thúc Sinh
Thơ làm khi còn trẻ


Kẻ lùa bò
Mạnh mẽ tai lắng nghe
Mạnh mẽ hồn rung động
Mạnh mẽ ôi tứ chi
Quả rừng và nước suối
Hiểu thấu lời sơn khê
Một ngày hay một kiếp
Sức sống vẫn ê hề
Cơm nắm làm mấy nắm
Nắng sớm hay sương khuya
Nước lã làm một bụng
Cười một nụ hả hê
Ồ một nụ hả hê
Khanh tướng hề vất vả
Áo mũ hề lu bu
Thiên nhiên hề thú vị
Ðời việc đếch gì lo


Bài ca cung hiến
Hồn ta như giọt mật
Khát khao miệng lưỡi người
Xác ta như hoa nhỏ
Thèm lắm bàn tay ai
Hãy nếm đi người ơi
Lòng hoa ta có mật
Hãy hái đi người ơi
Kẻo thu đời lẩn khuất

Mẹ đẻ lầm
Mộng ta không giới hạn
Trí ta không biên cương
Hồn ta không một chỗ
Mẹ đẻ lầm hư không
Mẹ đẻ lầm hạt sương
Ôi hạt sương bé mọn
Lơ đãng dưới vườn hồng
Mà nghìn năm nhân loại
Chứa không nổi trong lòng
Hà Thúc Sinh

No comments: