Có em mới có trăng này
Có em mới có sen đầy giữa trăng
Không em đường dậy cát lầm
Tôi tri thiên mệnh cũng nhầm phù sinh
Có em nhón gót đa tình
Có em đêm ngủ gập ghềnh mộng rơi
Hôm nay mưa bão tơi bời
Trăng lu ai dạo khúc mời mọc ai?
Trên đường tôi đếm cỏ cây
Bao nhiêu chiếc lá lấp đầy mông lung?
Bởi em là của muôn trùng
Và trăng là của riêng thương...hằng hà!
NGHIÊU MINH