Sunday, July 24, 2011

TẠP CHÍ VĂN HÓA VIỆT NAM SỐ 186

SƠN TRUNG
chủ biên

Jackfruit Tree/ Cây mít

Xin đọc:

NGUYỄN THIÊN THỤ
Sưu Tập và Chú giải


SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH TOÀN TẬP

sưu tập nhiều bản cũ:
Bản Sở Cuồng năm 1930
Bản Mai Lĩnh
Bản Trịnh Vân Thanh
Bản nôm và quốc ngữ Trình Quốc công Ký
Bản nôm và quốc ngữ Phùng Thượng Thư ký (công bố lần đầu tiên)

số 186
Ngày 25 tháng 7 năm 2011

No comments: