Thursday, July 15, 2010

TẠP CHI VĂN HÓA VIỆT NAM 145


SƠN TRUNG
chủ biên

Trung Quốc tấn công ải Nam quan năm 1979

số 145
ngày 15 tháng 7 năm 2010

Chủ đề
TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC

xin đọc

NGUYỄN THIÊN THỤ * TRUNG QUỐC LUẬN

No comments: