(photo SonHai)
Tôi hỏi thế...
Tôi xin hỏi tuổi xuân em có
Bao ngựa xe lược giắt trâm cài
Để tôi biết ngày sau không hối
Cùng con đường với bầy hươu nai

Tôi cũng hỏi bao lần địa chấn
Triệt đường đi triệt cả lối về
Để tôi biết sơn cùng thủy tận
Còn chào nhau bụi mịt bên lề

Tôi hỏi em con đường khuya nay
Thấy chiếc lá rơi chớm thu này
Để biết tóc tơ và sương muối
Có mặn con đường mình phôi thai?

Bức ảnh đó nhiều lần tôi thấy
Xưa thật xưa như cuội đợi trăng
Từ khi em-trung-thu lớn dậy
Biết làm thơ và đèn kéo quân

Tôi hỏi thế, để tôi hỏi tôi
Tàn đêm. Hồn nhang lạnh ma trơi
Dù người bước ra từ trong ảnh
Về cõi riêng tư đất đứng ngồi nghiêu minh
*