Kính chúc nhân gian một lòng thanh tịnh
Như hạt bụi trần trụ giữa mông lung
Có trăng và sen trong đầm vô lượng
Một chút từ tâm, ta thọ được hương!
nghiêu minh*