Friday, January 1, 2010

ĐẨU TIẾP - SƠN TRUNG * THƠ NGỤ NGÔN

*

NGỰA, NAI VÀ NGƯỜI THỢ SĂN

Ngựa, Nai vốn có hận thù,
Ngựa xin Người hãy giúp cho việc này.
Người rằng: " Việc đó dễ thay,
Nhưng tao bảo mày, phải theo ý tao.
Tao sẽ đặt hàm thiếc vào,
Và tao sẽ buộc yên cao lưng mày."
Nghe xong, Ngựa bằng lòng ngay.
Kết cuộc Nai bại, Ngựa đầy vinh quang.
Sau ngày chiến thắng huy hoàng,
Ngựa xin người bỏ yên cương cho mình,
Người rằng mi đã thuận tình,
Suốt đời mi phải đinh ninh giữ lời!
Một khi đã cậy nhờ ai
Sẽ bị ràng buộc suốt đời ân sâu!
Ân sâu, phải trả nghĩa sâu,
Phải làm nô lệ, phải hầu người ta!
Phải cắt thịt, phải xẻ da,
Bán con, bán vợ để mà trả ơn!


XỨ ẾCH VÀ VUA CÒ

Đàn ếch ở chốn đầm lầy,
Bốn mùa hạnh phúc, tháng ngày an ninh.
Ếch già muốn được quang vinh,
Xứ Ếch cần có thánh minh trị đời.
Bèn dâng biểu tấu ông Trời,
Xin Ngài cử xuống một người làm vua.
Ông Trời gửi khúc Gỗ to,
Đến ngay xứ Êch làm vua trị vì.
Vua Gỗ chẳng nói năng gì,
Leo lên vua Gỗ, Nhái thì múa may.
Ếch già bực bội lắm thay,
Tấu xin thượng đế cử ngay một người.
Lục thao, tam lược gồm tài,
Phải biết trị nước, vừa oai vừa hùng.
Thượng đế nghe nói bằng lòng
Sai Cò xuống lập cung trung triều đình.
Cò lập luật lệ nghiêm minh,
Ai mà phạm tội, tử hình chẳng tha.
Cò xây cung điện nguy nga.
Bắt dân đóng thuế để mà nuôi quân.
Bấy giờ dân Ếch than thân,
Mà không dám trách trời gần, trời xa.
Ngu si bởi tại lòng ta,
Vì mơ Cực Lạc hóa ra Cực hình!


*

XIN ĐỌC:

ĐẨU TIẾP - SƠN TRUNG

TIẾNG NÓI CỦA MUÔN VẬT (THƠ NGỤ NGÔN)
*

No comments: