Vầng Trăng Quê Mình
"Vầng trăng ai xẻ làm đôi"
Nửa thương không hết nửa chờ không nguôi
Trăng theo sau gót làm đuôi
Để trông dáng lụa để cười tóc mây
Em lên quận nhỏ chiều nay
Chờ trăng lên đọt cau này, hẹn nhau...
Thề trăng biết xẻ làm sao?
Mỗi bên một nửa gối đầu làm tin
Một mai đứa bải đứa ghềnh
Nhìn trăng mà nhớ cuộc tình hôm xưa
...
Trăng giờ chìm khuất trong mưa
Nửa-này-nửa-nọ cũng vừa trăm năm!
nghiêu minh