Monday, November 30, 2009

TIN TỨC VIỆT NAM * CHÍNH TRỊ

**Thẳng tay với Đồng bào, nhún nhượng với Bắc Kinh?
2009-10-21

Trong thời gian gần đây, giới cầm quyền Việt Nam, ngày càng nặng tay đối với nhiều thành phần dân chúng liên quan những vấn đề như lòng ái quốc, tôn giáo, quốc nạn tham nhũng, đất đai của dân oan...

AFP PHOTO/Frederic J. Brown

Thủ tướng VN Nguyễn Tân Dũng gặp gỡ Thủ tướng TQ Ôn Gia Bảo hôm 17-4-2009, nhân chuyến sang Trung Quốc tham dự Diễn đàn Kinh tế Bác Ngao.

Qua cuc trao đi vi Thanh Quang, nhà báo Bùi Tín t Paris, người am tường v các vn đ Việt Nam, nhn xét như sau về việc chính quyn, qua các phương tin như nhân viên công lc, phn t côn đ và c tòa án, để ứng phó với dân chúng:

Bùi Tín: Có th nói là trong thi gian my năm gn đây càng ngày càng v sau, chính quyn gi là chính quyn đc đng trong nước thi hành cái chính sách ngày càng gay gt đi vi người dân. Tôi thy có nhiu cái lý do, mt lý do mà gn nht tc là bt tay chun b cho Đi Hi XI, mà khi nào cũng thế, khi gn đến nhng s kin chính tr ln như là đi hi đng thì tt nhiên là h rt lo, lo dân ri lo ni b đng không n cho nên là h ra tay đ mà phòng nga trước, do đó mà mt cái phong trào ngày càng đàn áp.

Cái lý do th hai, đó là h cũng tuỳ theo tình hình thế gii, là trong tình hình thế gii h cũng thy rng các nước mà trước kia vn đòi dân ch cho nhân dân Vit Nam -ng h phong trào đòi dân ch cho nhân dân Vit Nam thì h thy là nhng nước ln nht càng ngày càng t ra mun hp tác vi Vit Nam vì nhiu lý do, thí d như nước ln nht như M và Châu Âu mun làm ăn đ có nhng cái li ích kinh tế ca hai bên, do đó mà vic ng h Vit Nam dân ch thì h có v đt nó xung mt mc va phi ch không phi cái mc mnh m như trước na.

khi nào cũng thế, khi gn đến nhng s kin chính tr ln như là đi hi đng thì tt nhiên là h rt lo, lo dân ri lo ni b đng không n cho nên là h ra tay đ mà phòng nga trước, do đó mà mt cái phong trào ngày càng đàn áp.

Bùi Tín

Cho nên Đng Cng Sn Vit Nam tính toán, h cho là không ngi gì v nhng yêu cu ca Phương Tây, yêu cu ca các nước dân ch ra điu kin trong vn đ ng h vin tr và làm ăn kinh tế, h thy là h cũng được nuông chiu mt chút, do đó mà h thng tay đàn áp, và va đàn áp h va nghe ngóng. H thy vic các nước Phương Tây lên án không mnh m lm, h li càng ngày càng dn sâu mnh tay hơn trước.

Thế nhưng cũng còn có lý do th ba mà tôi nghĩ đó là sc ép ca Trung Quc, thì ta đu thy là càng ngày càng v sau này chính sách ca Đng CSVN gn như là toa rp vi Trung Quc, nghe theo nhng yêu cu ca Trung Quc, và do đó mà cái thái đ qu lu, hu khuynh, nhân nhượng, mà người ta có th dùng cái ch gi là "ươn hèn" trước các yêu cu ca Trung Quc,

Tu trung li là càng ngày đng cng sn càng thy h b qun chúng lên án càng ngày càng nhiu, h luôn luôn s là phong trào nó lên mnh hơn na, cho nên ch có mt lá bài là đàn áp, đàn áp đ phong trào không phát trin được, đàn áp đ đe do nhng người yếu bóng vía. H coi cái sách lược đàn áp là cn thiết nht đ mà ngăn chn cho phong trào không phát trin thêm.

Tố quốc, Đồng bào?

Thanh Quang: Trước khi tr li vn đ liên quan Trung Quc mà ông va đ cp thì theo ông, trong thi gian gn đây ngày càng có nhiu dân trong nước b gán ghép nhng ti danh như “vi phm an ninh quc gia, xâm phm li ích nhà nước, gây ri lan an ninh công cng...” mà b tù ti, b đánh đp dã man theo s tùy tin ca công an cu kết vi phn t côn đ, thì nhng hành đng như vy th hin “đo đc XHCN, đo đc cách mng”, thm chí bài hc v lòng “yêu đng bào, yêu t quc” ca ông H Chí Minh ra sao ?

H đu là nói mt đàng làm mt no. Ming thì nói cái gì cũng "nhân dân" nhưng mà chính là h s nhân dân, h ghét phong trào nhân dân đòi quyn li ca mình.

Bùi Tín

Bùi Tín: Tt c nhng cái chuyn y chúng ta thy h đu là nói mt đàng làm mt no. Ming thì nói cái gì cũng "nhân dân" nhưng mà chính là h s nhân dân, h ghét phong trào nhân dân đòi quyn li ca mình.

Cái đó là càng ngày càng rõ, cái gi là bn cht cách mng - bn cht nhân dân ca h ch là mt cái màn vi thưa đ che đy thế nhưng mà nó không phi là bn cht vì mt cái chính quyn đc đng càng ngày càng nguy ngp thì h ch lo vn đ gi ghế thôi.

Hin nay có th nói là yêu cu ln nht t nay đến đi hi đng là h làm thế nào đ h bo v được thành trì ca h, mà tôi nghĩ cái thành trì đó là cái chế đ đc đng. H luôn luôn ha hn dân ch, h luôn luôn mm nói nhân dân, nhưng mà s tht là càng ngày càng v sau này mc tiêu ln nht ca h là duy trì cái chế đ này, duy trì càng lâu càng tt đ mà có thì gi kiếm chác, duy trì và thu nhn nhng cái đc quyn đc li v đt đai, v tin ca cho con cháu nó ni nghip đ mà vơ vét ti cùng nhng cái mà người ta gi là "cánh hu" ca h, gia đình ca h, dòng h ca h và nhng người thân cn ca h, đ có thì gi thu thêm, làm giàu thêm v đô-la, v nhà ca, v đt đai, v.v…

Thanh Quang: Theo ông thì li cư x ngày càng nng tay và thm chí đm máu ca gii cm quyn đi vi dân lành trong nước có tương phn gì không vi cung cách ng x nhã nhn, khiêm tn, thm chí quy ly ca h đi vi Phương Bc như hin nay?

Bùi Tín: Hai cái đó nó đi cùng vi nhau bi vì càng ngày người ta càng thy rõ cái b mt (ca h) như thế. trong nước có nhng người nói ti cái mc chưa tng bao gi mà chính quyn h qu lu đến như thế đi vi Phương Bc, mà cũng chưa tng bao gi h mnh ta dám làm nhng vic vô lương tâm, tht nhân tâm, tht đo đc đến mc đ như thế.

trong nước có nhng người nói ti cái mc chưa tng bao gi mà chính quyn h qu lu đến như thế đi vi Phương Bc.

Bùi Tín

Có nhng người dùng cái t gi là "quá đáng", nghĩa là không th chu ni được na cơ mà! Ví d như h chp mũ 4.000 người phn đi khai thác bauxite là nhng người đó đu là nhng người gây ri, đu là nhng người nghe theo s git dây bên ngoài, nghe theo bn phn đng đ mà gây ri.

Thế mà có nhng cái có th nói là quá đ, ngang ngược, ví d như là h gây s vi nhóm trí thc ca Vin Nghiên Cu Phát Trin Vit Nam (IDS) ca ông Nguyn Quang A, h li chp mũ cho nhng người đó là nhng người có ý đ mm mng gây thêm phn lon.

Thế là h ra cái ngh quyết 97 là mt cái ngh quyết rt là phi lý vì cái ni dung ca ngh quyết đó là cm phn bin, không được phn bin công khai, thế thì là h vi phm ngay cái điu l đng mà người ta coi là cái lut l ln nht trong ni b đng. Phn bin có nghĩa là gì?

Phn bin là nhân dân người ta góp ý, là xây dng, là phê bình. Thế thì nhân dân góp ý, tc là phi phn bin ch. Tôi nghĩ là ri đây đến Đi Hi XI sp đến đó, thì h li s đưa ra nhng văn kin cơ bn, nào là chiến lược phát trin xã hi ch nghĩa, ri là chiến lược 20 năm, v.v…

H đưa ra nhng văn kin rt là giáo điu, rt là cũ k, lp đi lp li mòn vt hết c ri, thì nhân dân không chu ni nên góp ý, thế nhưng h li ra cái ngh quyết là cm phn bin. Và bây gi cái ông th tướng Nguyn Tn Dũng li yêu cu là x lý các nhà ca Vin Nghiên Cu Phát Trin Vit Nam vì là "h không có tinh thn xây dng". X lý cái gì? Chính ông y cm phn bin là ông y vi phm vào cái điu l cơ bn ca đng cng sn.

Thanh Quang: Trong khi đó, đi vi Bc Kinh thì gii cm quyn Vit Nam như thế nào, thưa ông?

Bùi Tín: Đy, thì rõ ràng là càng ngày h càng nhân nhượng. Tôi ly nhng cái nhân nhượng rt là nguy him như là h Trung Quc) ln đt, ln bin; thế ri bão va rồờing dân ta đến trú đy thì nó (Trung Quc) cướp, nó đánh ngư dân, thế nhưng mà h (Hà Ni) im thin thít đy. Anh là chính quyn thì anh phi bo v nhân dân trước hết ch! Ti sao anh li nhu nhược, anh không dám phn đi nhng cái vic làm phm pháp, phm lut bin, phm v ký kết gia hai nước? Trong trường hp thiên tai là phi giúp đ ln nhau cơ mà? Theo tôi thy là thái đ nhu nhược mà anh em dùng cái ch gn như là "đu hàng" đi vi k bành trướng. Thì thái đ đy nhân dân ta không có th chp nhn ni. Nó ngược đi : đi vi nhân dân thì hết sc tàn bo mà đi vi k bành trướng nó xâm phm đt đai ca t tiên ta thì li nhún nhường, bt nhựơc, ươn hèn đến mc như thế.

Thanh Quang: Xin cm ơn nhà báo Bùi Tín.

No comments: