Tuesday, June 9, 2009

THƠ NGHIÊU MINH


Minhnghieu@aol.com
(HuyMacro)
Duyên Số
Em, con nhà cành vàng lá ngọc
Tôi, loại cây bình bát, mù u
Nếu hai đứa thành duyên tơ tóc
Chắc kiếp trước tôi dày đường tu!
Em, con nhà trâm anh thế phiệt
Tôi, rau nhúp, rau hẹ ngoài đồng
Nếu hai đứa kết duyên kết nghiệp
Chắc kiếp trước em nợ tôi chưa trả xong!
Em, con nhà hoàng gia danh phận
Tôi, dân giả xà lỏn áo thun
Kiếp này gặp nhau giữa trời lận đận
Chắc hai đứa chung nghiệp lận đận cùng!
Em, kiếp trước chắc bà sơ bà phước
Tôi, ông từ quét lá sân chùa
Chắc hai đứa cùng tích duyên tích đức
Nên gặp nhau giữa khổ hạnh nắng mưa
Em hỏi hoài nồi nào vung nấy
Sao hai đứa không nồi không vung
Tôi nói, mình là "microwave" đấy
Bỏ vào thì ...sôi. Biết chưa?
Nghiêu Minh


No comments: