Friday, January 23, 2009

TAPCHÍ VĂN HÓA VIỆT NAM 100

* * *


KỶ NIỆM ĐỆ THẬP CHU NIÊN (1999 - 2009 )

BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG
SỐ 100(1999 - 2009)
Xin cảm tạ các độc giả và các văn hữu
SƠN TRUNG


* * *

No comments: