Saturday, August 16, 2008

Sample2

Thiên Dẫn Nhập

Chương 2

Các giai đoạn văn học

Quyển Văn Học Hiện Đại là một phần của bộ Lịch Sử Văn Học Việt Nam, có dối tượng nghiên cứu là văn học Việt Nam từ 1945 cho đến hiện nay. Vì đất nước ta trải qua cuộc chiến tranh, đất nước qua phân, cho nên chúng tôi chia văn học ra nhiều phần. Quyển này gồm nhiều tập, có 4 phần chính:

- Văn học đại chúng.
- Văn học cộng sản
- Văn học quốc gia
- Văn học hải ngoại

Phần văn học đại chúng, tức văn chương truyền khẩu hiện đại, chúng tôi nghiên cứu những công trình sáng tạo của tập thể nhân dân Việt Nam, gồm miền Bắc, miền Nam và hải ngoại. Văn học đại chúng là do quần chúng không tên không tuổi, không phân biệt địa phương nào, thời kỳ nào. Tất cả là một khối ngọc nguyên vẹn không thể phân chia Vì đất nước ta trải qua cuộc chiến tranh ý thức hệ, mỗi vùng đất qua phân đều có một chủ trương đường lối văn học nghệ thuật riêng. Có hai nền văn học khác nhau, đó là văn học cộng sản và văn học quốc gia. Sau 1975, đồng bào Việt Nam ra ngoại quốc, thiết lập một nền văn học hải ngoại.

Tuy nhiên, trong hai nền văn học cộng sản và văn học quốc gia chúng ta đã thấy hiện rõ con sông Bến Hải, và những cơn bom đạn tại cổ thành Quảng Trị và kinh đô Huế. Cuộc chiến kéo dài tứ 1945 đến 1975 cho nên chúng tôi chia văn học quốc gia và văn học cộng sản thành ba thời kỳ chính:

-Văn học thời 1945-1954.
-Văn học thời 1955-1975.
-Văn học từ 1975 cho đến nay.

Đối với văn học cộng sản từ 1975 cho đến nay là thời kỳ thống nhất, còn đối với văn học quốc gia là văn học hải ngoại.