Saturday, August 16, 2008

Mục Lục

Mục Lục

Văn Học Hiện Đại - Tập I

Lời nói đầu (tr. 3)
Phàm lệ (tr. 5)

Thiên dẫn nhập

Chương I. Bối cảnh lịch sử (tr. 7)
Chương II. Các giai đoạn văn học (tr.14)

Phần I. Văn học đại chúng

Chương I. Nguồn gốc (tr. 16)
Chương II. Hình thái văn chương truyền khẩu. (tr. 24)
Chương III. Đặc tính văn chương truyền khẩu. (tr. 29)
Chương IV. Nội dung văn chương truyền khẩu. (tr. 38)
Phụ lục (tr. 82)

Phần II. Văn học cộng sản

Thiên TỔNG QUÁT
Chương I. Các giai đoạn (tr. 157)
Chương II. Chính sách văn hóa (tr. 165)
Chương III. Sự phá sản của chủ nghĩa cộng sản. (tr. 185)
Chương IV. Đời sống văn nghệ sĩ (tr. 206)
Chương V.Ngôn ngữ và nhân vật thời đại (tr. 229)
Chương VI. Những khó khăn khi nghiên cứu 236

Thiên II . Văn học 1945-1954.
Chương I. Môi trường lịch sử (tr. 241)
Chương II. Đại cương văn học 1945-1954 (tr. 246)
Chương III.Thi ca (tr. 255)
Chương IV. Tiểu thuyết (tr. 292)
Chương V. Tổng kết văn học 1945-1954. (tr. 305)

Thiên III . Văn học 1954-1975
Chương I. Ba cuộc tấn công (tr. 309)
Chương II. Đại cương văn học 1954-1975 (tr. 322)
Chương III.Thi ca (tr. 338)
Chương IV.Tiểu thuyết. (tr. 363)
Chương V. Nhân văn Giai Phẩm (tr. 384)
Chương VI. Vụ án xét lại hiện đại. (tr. 447)
Chương VII. Tổng kết văn học 1954-1975. (tr. 457)

Thiên IV . Văn học 1975 đến nay
Chương I. Đại thắng và đại bại. (tr. 463)
Chương II.Chính sách mở cửa (tr. 469)
Chương III. Tâm tư các thi văn sĩ (tr. 474)
Chương IV. Đại cương văn học từ 1975 cho đến nay (tr. 482)
Chương V. Thi ca (tr. 496)
Chương VI. Tiểu thuyết (tr. 518)
Chương VII. Những người ở lại. (tr. 534)
Chương VIII. Tổng kết văn học từ 1975 đến nay. (tr. 555)

Văn Học Hiện Đại - Tập II

Thiên V. Các Thi sĩ (tr. 4)

Chương I. Thi ca tuyên truyền (tr. 5)
1.Nguyễn Bính (tr. 5)
2.Xuân Diệu (tr. 12)
3.Chế Lan Viên (tr. 30)
4.Huy Cận (tr. 44)
5.Tố Hữu. (tr. 57)

Chương II. Thi ca tranh đãu (tr. 83)
1.Hồ Dzếnh (tr. 83)
2.Trần Dần (tr. 96)
3.Lê Đạt (tr. 114)
4.Văn Cao (tr. 124)
5.Hoàng Cầm (tr. 138)
6.Phùng Quán (tr. 158)
7. Phùng Cung (tr. 177)

Chương III. Thi ca lãng mạn (tr. 210)
1.Hữu Loan (tr. 210)
2.Quang Dũng (tr. 231)

Chương IV. Thi ca trào phúng (tr. 245)
1. Nguyễn Duy (tr. 245)

Thiên VI. Tiểu thuyết gia (tr. 258)

Chương I. Tiểu thuyết tuyên truyền (tr. 258)

1.Nguyễn Tuân (tr. 258)
2.Tô Hoài (tr. 270)

Chương II. Tiểu thuyết tranh đãu (tr. 292)
1.Phan Khôi 292
2.Dương Thu Hương 301
3.Nguyễn Văn Trấn 330
4.Nguyễn Khắc Trường 340
5.Nguyễn Huy Thiệp 350
6.Hoàng Ngọc Anh 361

Chương III. Tiểu thuyết lưng chừng (tr. 366)
1.Nguyễn Mạnh Tuấn (tr. 366)
2.Hoàng Lại Giang (tr. 375)

Thiên VII. Sân khấu. (tr. 392)

Chương I. Tổng quát (tr. 392)
Chương II. Các nhà soạn kịch. (tr. 395)

Thiên VIII. Nghiên cứu (tr. 406)

Chương I. Đường lối nghiên cứu (tr. 406)
Chương II. Các nhà nghiên cứu (tr. 411)
1.Đào Duy Anh (tr. 411)
2.Vũ Ngọc Phan (tr. 412)
3.Trần Văn Giáp (tr. 417)
4.Hoài Thanh (tr. 419)
5.Nguyễn Lương Bích (tr. 425)
6. Bạch Năng Thi và Phan Cự Đệ (tr. 430)

Thiên IX. Tổng kết (tr. 436-52)

Văn Học Hiện Đại - Tập III

Phần III. Văn học Quốc gia

Thiên I. Dẫn nhập
Chương I. Kiểm điểm nhân sự (tr. 4)
Chương II. Đường lối văn học nghệ thuật (tr. 15)
Chương III. Sáng tác và xuất bản tác phẩm. (tr. 35)

Thiên II. Văn học 1945-1954
Chương I. Bối cảnh lịch sử (tr. 55)
Chương II. Đệ tam và Đệ Tứ Quốc Tế. (tr. 59)
Chương III. Đại cương văn học 1945-1954 (tr. 71)
Chương IV. Thi ca (tr. 72)
Chương V. Tiểu thuyết. (tr. 92)
Chương VI. Biên khảo (tr. 104)
ChươngVII. Báo chí. (tr. 107)
Chương VII. Tổng kết (tr. 110)

Thiên III. Văn học 1954-1975 (tr. 117)

Chương I. Bối cảnh lịch sử (tr. 117)
Chương II. Ảnh hưởng Tây phương (tr. 134)
Chương III. Tạp chí Sáng Tạo (tr. 171)
Chương IV. Văn Hóa Ngày Nay (tr. 178)
Chương V. Đại cương văn học 1954-1975 (tr. 185)
Chương VI. Thi ca (tr. 192)
Chương VII. Tiểu thuyết. (tr. 229)
Chương VIII. Biên khảo. (tr. 249)
Chương IX. Báo chí. (tr. 257)
Chương X. Các hiện tượng phát triển (tr. 262)
Chương XI. Tổng kết (tr. 266)

Thiên IV Văn học hải ngoại từ 1975 đến nay

Chương I. Xây dựng văn hóa tại hải ngoại (tr. 282)
Chương II.Đại cương văn học hải ngoại (tr. 310)
Chương III. Thi ca (tr. 316)
Chương IV. Tiểu thuyết (tr. 383)
ChươngV . Biên khảo (tr. 416)
ChươngVI. Báo chí (tr. 418)
Chương VII. Tổng kết. (tr. 422)

Thiên V. Các thi sĩ (tr. 427)
Chương I. Thi ca tượng trưng (tr. 432)
1. Vũ hoàng Chương (tr. 432)
2. Đinh Hùng (tr. 443)
3. Trần Hồng Châu (tr. 463)
4. Bùi Giáng (tr. 487)

Chương II. Trữ tình. (tr. 495)
1. Đông Hồ (tr. 495)

Chương III. Thi ca lãng mạn. (tr. 499)
1.Nguyên Sa (tr. 499)
2.Cung Trầm Tưởng (tr. 510)
3.Phạm Thiên Thư (tr. 519)

Chương IV. Thi ca đồng quê (tr. 528)
1. Bàng Bá Lân (tr. 528)

Chương V. Thi ca trào phúng (tr. 535)
1. Nguyễn Vỹ (tr. 535)

Chương VI. Thi ca lưu đầy (tr. 545)
1. Du Tử Lê (tr. 545)
2. Nguyễn Tất Nhiên. (tr. 557)

Văn Học Hiện Đại - Tập IV

Thiên V. Các Thi sĩ (tr. 3)

Chương VII. Thi ca hiện thực lịch sử (tr. 3)
1. Quách Tấn (tr. 4)
2.Tô Thùy Yên (tr. 7)
3.Thanh Tâm Tuyền (tr. 29)
4.Trần Dạ Từ (tr. 36)
5.Nguyễn Chí Thiện (tr. 43)

Chương VIII. Thi ca triết lý (tr. 69)
1.Vương Đức Lệ (tr. 69)
2.Mai Trung Tĩnh (tr. 73)

Thiên VI. Các Tiểu thuyết gia (tr. 81)

Chương I. Tiểu thuyết tâm lý (tr. 82)
1.Nhất Linh (tr. 83)
2.Nguyễn Thị Vinh (tr. 95)
3.Duy Lam (tr. 100)

Chương II. Tiểu thuyết ái tình (tr. 108)
1. Mai Thảo (tr. 110)
2. Thanh Nam (tr. 123)
3. Nguyễn Đình Thiều (tr. 130)
4. Nguyễn Thị Thụy Vũ (tr. 138)
5.Túy Hồng (tr. 146)

Chương III. Tiểu thuyết đạo lý (tr. 154)
1. Hồ Biểu Chánh (tr. 154)
2. Bình Nguyên Lộc (tr. 165)

Chương IV. Tiểu thuyết lịch sử (tr. 175)
1.Hồ Hữu Tường (tr. 175)

Chương V. Tiểu thuyết đồng quê (tr. 190)
1.Phi Vân (tr. 192)
2.Vũ Bằng (tr. 196)
3. Lê Xuyên (tr. 211)
4. Hồ Trường An (tr. 217)
5. Võ Phước Hiếu (tr. 226)

Chương VI. Hồi ký sử liệu (tr. 244)
1.Trần Trọng Kim (tr. 245)
2.Nguyễn Chánh Thi (tr. 247)

Chương VII. Tiểu thuyết chiến tranh (tr. 259)
1.Nhã Ca (tr. 260)
2. Xuân Vũ (tr. 280)
3. Kim Nhật (tr. 298)
4. Phan Nhật Nam (tr. 306)
5. Phan Lạc Tiếp (tr. 315)
6. Nguyên Vũ (tr. 329)

Chương VIII. Tiểu thuyết hiện thực (tr. 337)
1. An Khê và Trần Văn Ân (tr. 337)
2. Doãn Quốc Sỹ (tr. 344)
3. Nguyễn Mạnh Côn (tr. 367)
4.Vũ Thư Hiên (tr. 376)
5. Phan Lạc Phúc (tr. 395)
6. Hà Thúc Sinh (tr. 404)
7. Vinh Hảo (tr. 416)
8. Nguyễn Ngọc Ngạn (tr. 427)

Chương IX. Tiểu thuyết đào thoát (tr. 435)
1.Võ Kỳ Điền (tr. 435)
2.Vũ thị Dạ Thảo (tr. 447)

Chương X. Tiểu thuyết lưu đày & hội nhập
1. Đặng Phùng Quân (tr. 454)
2. Nguyễn Văn Sâm (tr. 462)

Thiên VII. SÂN KHẤU (tr. 479)

Chương I. Tổng quát (tr. 479)
Chươg II. Các nhà soạn kịch (tr. 484)
1.Vũ Khắc Khoan (tr. 485)
2. Nghiêm Xuân Hồng (tr. 496)
3. Trần Lê Nguyễn (tr. 502)
4.Trần Dạ Từ (tr. 504)
5.Thanh Tâm Tuyền (tr. 505)

Thiên VIII. Biên khảo (tr. 507)

Chương I.Văn học Viêt Nam (tr. 507)
1. Nghiêm Toản (tr. 507)
2. Thanh Lãng (tr. 513)
3. Lê Văn Siêu (tr. 520)
4. Võ Phiến (tr. 530)
5. Phạm Thế Ngũ (tr. 538)
6. Nguyễn Văn Sâm (tr. 542)

Chương II. Triết học (tr. 544)
1. Nguyễn Đăng Thục (tr. 544)
2. Đặng Phùng Quân (tr. 552)

Chương III. Sử học (tr. 562)
1.Nguyễn Thế Anh (tr. 562)

Chương IV. Phong tục (tr. 567)
1.Toan Ánh (tr. 567)

Chương V. Văn học Trung Quốc (tr. 571)
1. Nguyễn Hiến Lê (tr. 571)
Thiên IX. Tổng kết (tr. 587) Chỉ dẫn: (tr. 602)

No comments: