Friday, August 15, 2008

TIN TỨC * Công an Trung Quốc giả sư Tây Tạng


Công an Trung Quốc đầu trọc, mặc y phục sư Tây Tạng thế là xâm nhập và đánh phá Phật giáo và nhân dân Tây Tạng.

Cộng sản Việt Nam cũng thế. Một số sư hải ngoại hay sư trong nước
ra hải ngoại quyên tiền chính là công an.cộng sản hoặc tay sai cộng sản!

No comments: