Friday, August 10, 2018

Quýt làm C.A.M chịu


Mẹ đầy tớ hay hơn kịch sĩ
Trò diễn tuồng hơn hẳn Kim Cương
Có ống kính chờ khi mẹ ngã
Xe đạp nằm C.A.M. ẳm mẹ lên

Vỏ quít dày có móng tay nhọn
Lật tẩy hình dối trá gian manh
Đảng lôi mẹ ra "bêu" xe đạp
Quýt làm C.A.M. chịu chẵng hề chi!

09.08.2018

-->

No comments: