Tuesday, July 10, 2018

LỜI TIÊN TRI
===========
“Ngày sau tàu chạy trên mây,
Dưới sông thương mãi ghe đi khỏi chèo”.
(Sấm Truyền Về Đức Phật Thầy)
Đức Phật Thầy tiên tri lời nầy trước năm Bính Thìn (1856). Đến mùa hè năm 1867 (trên 11 năm), khi người Pháp hoàn toàn chiếm trọn lãnh thổ Việt Nam; chừng đó người ta mới thấy được tàu chạy trên mây (phi cơ) và ghe đi khỏi chèo (tàu) mà nước ta trước kia chưa bao giờ có phi cơ và tàu.
3.-Lúa mọc trên chì; voi đi trên giấy:
“Chừng nào lúa mọc trên chì,
Voi đi trên giấy tới kỳ đông chu
(Sấm Trạng Trình).
Cụ Trạng Trình (1491-1585) tiên tri việc trên. Đến thời Ngô Đình Diệm (1954-1963) và Nguyễn Văn Thiệu (1966-1975) lên nắm chánh quyền, có làm ra thứ bạc bằng chì, có hình bông lúa lộ ra và loại bạc giấy có hình con voi. Thật ứng nghiệm với câu “Lúa mọc trên
chì, voi đi trên giấy” rất đúng với thời kỳ chiến tranh liên tiếp.
“Gốc mục lên chồi, tàu chạy trên mây, ghe đi khỏi chèo, lúa mọc trên chì và voi đi trên giấy” quả là một điều rất nên kỳ lạ mà người nước ta thuở đó không ai có thể tin là có được, nhưng các sự việc ấy thời gian sau đều xảy ra đúng y như thật.

No comments: