Wednesday, June 13, 2018SẤM KÝ ĐÃ ỨNG NGHIỆM CHO VIỆT NAM HÔM NAY

SƠN TRUNG

Nước từ xưa bị Trung Quốc xâm luợc, đến thế kỷ XIX, lại bị Pháp xâm lược. Nước ta có nhiều bậc tiên tri, cổ đại thì có Vạn Hạnh, Nguyyễn Bỉnh Khiêm, còn cận đại thì có ông Nguyễn Văn Thới với Kim Cổ Kỳ Quan. Ngoài ra có nhiều bậc tiên trị vô danh mà những câu sấm của họ được dân chúng truyền tụng.goài ra còn có những thơ tiên giáng bút nói về tương lai Việt Nam. Ở đây, chúng tôi chỉ nói đến ông Nguyễn Văn Thới và những nhà tiên tri vô danh khác trong cận và hiện đại.

Ông Nguyễn Văn Thới cũng như Sư Vải Bán Khoai nói rẳng sau này Việt Nam là hùng manh, văn minh nhất:

Nhưng trong mười tám nước đó, Việt-Nam lại hữu phước hơn hết, vì nước Nam có nhiều bật thông-minh tài-trí thâu các nước phải phục-tùng :

Sau nước Nam ít kẻ vụng về,
Thông-minh trí huệ người giỏi hay.
Không có cánh đi đặng trên mây,
Phép tài văn võ hơn nay nước nào.
Hữu quân-sư thượng-trí anh hào,
Dạy mười tám nước chỗ nào văn thơ.
Mười tám nước tài phép trơ trơ,
Phật thâu trả quả ngẩn-ngơ chư hầu.
Mười tám nước lai giáng hàng đầu,
Thường năm cống lễ ứng hầu Hớn-bang.
Phật thâu hết các chữ đa đoan,
Chỉ tồn nhứt tự Nam-bang tiếng mình.
Người khác người ăn nói thật tình,
Binh thơ đồ trận nước mình tài năng.
Qui nhứt thống hiệp lại nhứt căn,
Thượng thiên giáng thế tài năng phong trần,
Đến ngày sau có Thánh có Thần,
Ai lòng tà vạy âm thần xử thân.

Những hưỡng được cảnh vinh-quang ấy, hởi ôi ! người Việt-Nam chúng ta trong mười người chỉ còn lại có ba người. Đất Bắc-Việt sau này đổi thành ruộng sâu, trong mười người chỉ còn có một người, phải chăng vì tội làm thịt cáo cầy mà trong kinh Phật đã cấm :

Việc Nam-bang nhiều kẻ khôn lanh,
Thất phần dư tử thiểu sanh tam phần.
Thấy việc xa chẳng biết việc gần,
Việt Nam còn mấy việc Tần như nhau.

Lúc bấy giờ chưa ai nói về hiện tượng nhà kính, về tuyết Bắc và Nam cực tan ra làm cho các thành phố ven biển chìm ngập:
-Đất Bắc-kỳ sau lại ruộng sâu,
Mười phần thác chín khó âu cho người.

Về Bắc-kỳ, ông Ba quả-quyết như vậy, cho nên nhiều nơi ông thường lặp lai.
-Đất Bắc-địa giăng câu đặt lọp,/Ăn cá đồng không cọp ở rừng.


Chắc sao cũng có người hỏi: nước Việt-Nam nhỏ bé như thế này làm gì lại đứng đầu các nước? ông Ba cho biết rằng sau khi quả địa-cầu biến-hình, nhiều chỗ đất bằng sụp đổ, nhiều nơi biển cả nổi lên đất liền, nước Việt-Nam với sự thay hình đó sẽ trở thành một đại-quốc.

Hậu Bắc-địa tứ trấn cõi ngoài,/ Nam-bang đại quốc lâu dài trường sanh.

Ông Bà còn cho rằng: sau cuộc đại chiến-thiên, về đời Thượng-Ngươn, ranh giới nước Việt-Nam sẽ lên đến Lèo hạ:

Có sông dọc lên khỏi Nam-vang,
Lên đèo xuống dốc nhà sang dẫy đầy.
Từ Lèo hạ sấp xuống dưới này,
Kiểng vui Nam-quốc lời Thầy di-ngôn.


Ông so sánh Việt Nam với nhà Hán bên Trung Quốc, ông gọi Việt Nam là Hán bang:


Mười tám nước lai giáng hàng đầu/ Thưởng năm cống lễ ứng hầu Hớn-bang.

Ông đã biết nhiều địa danh đã đổi tên sau 1975 , như Sài gòn thì mang tên Hồ Chí Minh.., Châu Đốc thành An Giang...Sau này Châu Đốc sẽ thành một trung tâm văn hóa lớn:


Lập chí trai tới chốn Nhà-bàn/ Võ-văn luyện-tập viễn tràng ứng thi.
Đường giang (gian) -nan dễ giấu khó bày/ Căm hờn Tàu tặc hại rày Nam-bang.


Vua Quang Trung đã đại phá quân Thanh ngày 29 tháng 11 năm Mậu Thân (26 tháng 12 năm 1788). Đến thế kỷ XIX-XX, Trung quốc cũng như Việt Nam bị thực dân châu Âu chiếm cứ. Từ đó, Trung Quốc không còn nanh vuốt để cướp pháViệt Nam.Nhưng từ khi Mao Trạch Đông lên, Việt Cộng theo Nga Hoa gây chiến tranh Đông Dương.
Ông thương hại cho Tàu là ví phải tội tranh hành chiếm đoạt nước Nam:Tội Tàu man ước chất như thành ... tranh hành nước Nam.

Như vậy là Ông Nguyễn Văn Thời đã thấy áp lực của Trung Cộng bắt Việt Cộng phải bán nước cho Trung Quốc. Việc Việt Cộng đặt ra các đặc khu chính là hành động bán nước cho Trung Cộng mà ông Ba đã thấy trước.

Bởi thế khi lập đời lại, người Tàu chỉ sống sót có một người trong mười người:
Tội Đại-Thanh....hoạ bán Phất bất sanh chín phần.


Người cộng sản mưọn danh nghĩa giải phóng dân tộc, chống xâm lăng để lôi kéo dân chúng nhưng chính họ theo chủ nghĩa vô sản quốc tế, không theo chủ nghĩa dân tộc. Karl Marx nói:
" Người cộng sản không có tổ quốc"!Vì vậy, sau khi nắm được quyền hành là họ giết hại trí thức, nông dân, tư sản và vô sản. Họ kết tội phe quốc gia là theo Pháp, theo Mỹ nhưng chính họ cũng theo Nga, theo Tàu. Những người quốc gia như Bảo Đại, Trần Trọng Kim, Nhất Linh, Trần Văn Tuyên phải về vùng Pháp kiểm soát vì họ không thể sống dưới ách cộng sản. Tứ Thánh cho chúng ta biết cộng sản là không tôn trọng độc lập , không bảo toàn lãnh thổ quốc gia (Không toàn độc lập), không tôn trọng nhân dân, mà nhân dân là nô lệ, là rơm rác (nhơn dân như bèo.). Kết quả là chính sách độc tài của các lãnh tụ cộng sản (Tại ai cầm lái phăng lèo) mơ tưởng thiên đàng XHCN (Tìm tân thê giới ) làm cho dân chúng mất các quyền tự do trong đó có quyền tự do ngôn luận (Có miệng không nói lại câm. và phải sống trong nghèo khổ (chịu nghèo lâu năm):

Tang điền thương hải khó phân.
Không toàn độc lập nhơn dân như bèo.
Tại ai cầm lái phăng lèo.
Tìm tân thê giới chịu nghèo lâu năm.
Có miệng không nói lại câm.
Hai hàng nước mắt chan dầm như mưa.
TỨ THÁNH * GIẢNG XƯA


Ông Ba tố cáo Việt cộng rất mạnh mẽ. Ông nói rõ tên Hồ Chí Minh mặc dầu trước và sau 1915 không ai biết tên Hồ Chí Minh!Cộng sản là một thứ đạo tặc giết người cướp của. Lenin, Stalin, Mao, Hồ là những tội phạm của thế giới. Cải cách ruộng đất chính là chiến dịch cướp của giết người. Nhân dân ta đã mắc mưu ông Hồ Chí Minh, và ông Hồ (Nhẫn Hồ, Trịnh Hồ, Cáo) là kẻ gian ác xung quanh ông là một lũ gian nịnh:


Giận lũ cáo phá xóm làng.

(Kim cổ)


Nghỉ thôi nhiều nỗi cay co
Đêm khuya tuông lụy sầu lo việc đời
Mất mối trời tối rã rời
Lần lần nẻo tắc dò thời đường quanh
Cám phiền phận chị nỗi anh
Nhà trống không thức mà canh mất đồ
Mắc mưu chú Nhẫn chú Hồ ,
Truông mây chiếm cứ dực (giật) đồ ăn no
Giàu nghèo chưa chắc đừng lo
Hội nầy nhà ngói của kho chẳng còn

(Thừa nhàn)


Một lũ Trịnh Hồ dực (giật) đồ ải ải
Tào mang
Bây lại xưng trung tứ tung lũ nịnh.

(Cáo thị)

Sống trong chế độ cộng sản, bọn cộng sản độc tài tham nhũng, làm cho con người bị tha hóa, mất tự do, không có dân chủ và công lý:


Dân xưa như thể gỗ tròn
Dân nay bát giác dạ còn lục lăng
Thương dân không cội không căn
Tây-phiên trấn thủ lo ăn bạc tiền
Đa ngân phá luật phản tiền
Tòa-sơ thầy kiện cải liền bạc trăm
Khiến dân bất chánh tà tâm
Người quấy mà có bạc trăm phải rồi
Đồng bạc bất chánh bại tồi
Mắt tham đồng bạc thôi rồi nghĩa nhân.

(Thừa nhàn)


Cộng sản Bắc Việt ( Bắc địa) phỉnh phờ, lừa dối. Chúng xuyên tạc lịch sử, chúng bắt văn nghệ sĩ ca tụng chúng theo chủ trương hiện thực xã hội chủ nghĩa nghĩa là theo chủ trương nói láo và nịnh hót. Ai nói thẳng, ai trung cang đảm lược phê bình chúng thì chúng bỏ tù hoặc trừng phạt nặng nề như nhóm Nhân Văn Giai Phẩm :


Trách thay Bắc địa lộng tình
Tác thơ kinh sử bất bình trung cang
Đêm nằm nát một lá gan
Oán thù nịnh tặc chẳng an trong lòng.

(Thừa nhàn)

Lúc bấy giờ,ông Ba cũng nhìn thấy việc Mỹ sang Việt Nam. Đó cũng là do lệnh Phật! Phật xui khiến Mỹ ( có cánh tức là dùng máy bay) sang Việt Nam để trừ cộng sản (bọn quỷ ăn thịt người ):
Phật sai một nước dị kỳ
Mình thời có cánh khác thì người ta
Phật biểu qua xử tà ma
Nó mà ăn thịt người ta muôn ngàn.
(Vân Tiên 2)

Nước Mỹ có quốc huy là con Ó, cờ có sọc (vằn), thân thể to béo (nhiều thịt).Người Mỹ tham chiến tại Việt Nam phải hao binh và tốn tiền bạc:

Nước Ó-Rằn người có qua đây
Thương người nhiều thịt bỏ thây
(Kim cổ)

Cộng sản kết tội Mỹ và chính phủ miền Nam nhưng sự thực Mỹ và các chính phủ miền Nam rất quang minh chánh đại (minh chánh):
Vi nhựt tế tân nhơn dân Mỹ Diệm
Xuất trình chiêm nghiệm Mỹ Diệm tỏ phân vi nhân minh chánh
(Cáo thị)

Dân chúng thích Mỹ và chính phủ Quốc gia hơn cộng sản. Họ luôn luôn ca ngợi, nhắc nhở (niệm) đến Mỹ Diệm (theo cách nói của Cộng sản):
Nhơn tình Mỹ Diệm niệm thơm tho
(Cáo thị 3)

Nhưng vì thay đổi chiến thuật, Mỹ (Ó ) rút lui khỏi Việt Nam (làm biếng, không tich cực chứ không phải thua):
Trời ôi ! sao ó biến (biếng) bay.
Xe kia biến (biếng) chạy tại ai xe ngừng.
Súng sao biến (biếng) nổ không chừng.
Chư bang thập bát ngập ngừng ngẩn ngơ.


Trung Cộng xui Việt Nam chiếm miền Nam để cho Trung Cộng tiến về phương Nam. Việt Cộng say chiến thắng, không rõ mưu thâm của Trung Cộng "xút chó vào bụi rậm"! Phân khuyển mã tất nhiên Việt Cộng vâng lời chủ.Nếu vì độc lập, tự do, sao Trung Cộng không giải phóng Đài Loan, Hương Cảng và Ma Cao mà lại đốc thúc, tiếp tế vũ khí, lương thực cho Việt Cộng. Không những thế, chính Trung Cộng đã gửi binh lính qua Việt Nam. Mỹ sang Việt Nam ai cũng thấy rõ, còn quân Trung cộng mang quân phục Việt Cộng, cũng da vàng mũi tẹt, nào ai biết nhưng chính là quân Trung Cộng.

Việt Cộng tự hào anh hùng nhưng sự thật họ là tay sai của Nga Hoa, nhờ Nga Hoa phà hơi tiếp sức.Họ như người đánh bạc, liều mạng vay lãi cao cho cuộc đỏ đen. Ho làm tay sai cho Trung Cộng, là đội lê dương của Trung Cộng, một đội lính đánh thuê không được trả lương mà còn phải mang công mắc nợ! Kết cuộc họ làm cho dân Việt đau khổ:


Chó thấy trời mọc phải tru.
Thảm thương chú cộng công phu đợi chờ.. . . . . . 
Thả câu đáy biển quăng phao.
Muốn ăn cá lớn phải hao miếng mồi


Phiên-bang, đảng Cộng đôi đàng,
Chiến tranh giành giựt xóm làng thác oan.

TỨ THÁNH * GIẢNG XƯA


Trong nhật ký Lã Quý Ba cũng như lời ông Hồ nói việc viện trợ người và lương thực, vũ khí của Nga Tàu là cho không vì tình nghĩa anh em em, đồng chí quốc tế vô sản nhưng thực tế là ông Hồ, ông Đồng đã lấy đất lấy biển của cha ông mà trả ơn sâu:

-Thả câu đáy biển quăng phao.
Muốn ăn cá lớn phải hao miếng mồi

-Giang- san công kỷ đắp bồi.
Chín Châu mười Quận ơn rồi ai mang.

-Muốn ăn cho béo nợ kéo mà trừ biên thùy giỏi nữa.

Trước năm 1915 là năm ông mất, ông đã thấy nhiều việc. Dó là việc Pháp rút lui khỏi Việt Nam
Phắp đánh Đà Nẵng năm mậu ngọ (1858) .Sau khi thất trận Điện Biên Phủ ( giáp ngọ 1954) , Pháp quyết định rút lui toàn bộ khỏi Viêt Nam, chấm dứt 8 năm chống Việt Minh. Tháng 4 năm 1956, người lính Pháp cuối cùng rời Việt Nam .

Vỉ xà thủ mã Tây hồi
Dê đi dưới đất khỉ ngồi trên non
(Kim cổ)

Tây qua Mậu-ngũ vua lầm
Tới năm Mậu-ngũ ( 7 ) Tây tầm (8) về Tây
(Thừa nhàn)

Sau khi Pháp lui khỏi Việt Nam, nghĩa là sau hiệp định Geneve, nước Việt Nam đi vào con đường vinh nhục vô thường. Miền Bắc bị Cải Cách Ruộng Đất, Cải Tạo Công Thương Nghiệp và Chính đốn đảng khiến cho dân chúng bị ở tù , bị chém giết , bị đấu tố và mất nhà cửa, ruộng đất. Còn miền Nam bị cộng sản miền Bắc xâm lược dưới danh nghĩa Giải phóng miền Nam:


Trời xuôi (xui) ách nước người Tây suy rồi
Nhục vinh gẫm chẳng mấy hồi
Đố ai gánh thịnh đam bồi chỗ suy
Việc nào sự dễ bất tri
Khó khôn khôn khó đường đi đã mòn
Ai hay sống mất thác còn
Để hai con mắt không mòn cửa vương
Nỗi oan ương nhiều nỗi ưu sâu
Kìa dinh Bắc địa nọ lầu Nam bang

(Bốn tuồng)


Tiếp theo là việc Mỹ sang Việt Nam. Đó cũng là do lệnh Phật! Phật xui khiến Mỹ ( có cánh tức là dùng máy bay) sang Việt Nam để trừ cộng sản (bọn quỷ ăn thịt người ):
Phật sai một nước dị kỳ
Mình thời có cánh khác thì người ta
Phật biểu qua xử tà ma
Nó mà ăn thịt người ta muôn ngàn.
(Vân Tiên 2)

Nước Mỹ có quốc huy là con Ó, cờ có sọc (vằn), thân thể to béo (nhiều thịt).Người Mỹ tham chiến tại Việt Nam phải hao binh và tốn tiền bạc:

Nước Ó-Rằn người có qua đây
Thương người nhiều thịt bỏ thây
(Kim cổ)

Cộng sản kết tội Mỹ và chính phủ miền Nam nhưng sự thực Mỹ và các chính phủ miền Nam rất quang minh chánh đại (minh chánh):
Vi nhựt tế tân nhơn dân Mỹ Diệm
Xuất trình chiêm nghiệm Mỹ Diệm tỏ phân vi nhân minh chánh
(Cáo thị)

Dân chúng thích Mỹ và chính phủ Quốc gia hơn cộng sản. Họ luôn luôn ca ngợi, nhắc nhở (niệm) đến Mỹ Diệm (theo cách nói của Cộng sản):
Nhơn tình Mỹ Diệm niệm thơm tho
(Cáo thị 3)

Nhưng vì thay đổi chiến thuật, Mỹ (Ó ) rút lui khỏi Việt Nam (làm biếng, không tich cực chứ không phải thua):
Trời ôi ! sao ó biến (biếng) bay.
Xe kia biến (biếng) chạy tại ai xe ngừng.
Súng sao biến (biếng) nổ không chừng.
Chư bang thập bát ngập ngừng ngẩn ngơ.Sau 1975, Việt cộng xâm chiếm miền Nam, nhiều câu sấm truyền nay đã ứng nghiệm:

-Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Tàu vào!
-Ai ơi chớ vội làm giàu,
Thằng Tây nó cút, thằng Tàu nó qua!
-Ai ơi chớ vôi làm giàu,
Thằng Mỹ nó têch, thằng Tàu nó qua!

Với quy chế đặc khu của Việt Cộng, bọn Trung cộng qua rồi bà con ơi!No comments: