Saturday, July 15, 2017

THƯỢNG VIỆN MỸ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BIỂN ĐÔNG

  Thượng Viện Mỹ nhất trí thông qua Nghị Quyết V Biển Đông - 
Posted By CanBui - VIA USAElection .

       Kính Thưa Qúy Vị :
      Căn c vào nội dung và tinh thần bản tin - cn suy nghiệm vài điều pháp lý chiếu theo Hiến Pháp Và Luật Hiến pháp Huê Kỳ . :
     Vì thế cần luận :  " Bác giả bất tri - Tri gi bt bác " = Người biết thì nín thinh - Kẻ nói là kẻ kgông biết gì ... !! Nhưng đôi khi cũng cần vạch "  cục ngu  " của mình mà trình cùng thế nhơn ... !!
  - Căn cứ vào tinh thần bản văn do  : " Thượng Nghị Viện  (  The Upper house # Senate ) "Huê Kỳ ban hành " Là cơ quan ra nghị quyết " Deliberative and voting body ) " mọi người đã nhìn thấy  : " con đường ( Road Map ) " mà Hành Pháp Huê Kỳ... sẽ hành động sau khi Thượng Nghị Viện đã : Nắm Vững Tình Tình ( To have a situation well  in hand  "và cảnh cáo nghiêm khắc ( Stern warning )  bọn hải tặc Hán gian Tàu phù ... và sẽ có các " Nghị định thi hành ( Order providing for the enforcement of a law ) như chuẩn chi ngân sách ... điều động các lực lượng quân sự thi hành nghị quyết ...:
    Vậy  Nghị Quyết của TNV Huê Kỳ là một Nghị Quyết Pháp Định (  The Legal Obligation  )
     Hiện nay Đảng Cộng hòa nắm đa số tại thượng Viện Và Hạ Viện Lập Pháp thì : Việc Hạ Nghị Viện ( The Lower House # The House Of Representatives ) sẽ hợp nhất ra các quyết nghị ... : Để giãi quyết tình hình nghêm trọng (Gravity of a situation ) do bọn Tàu cộng gây ra ... !!
   Bây giờ ... Đã đến  giờ hành động của : Cơ Quan Hành Pháp ( The Executive Body )  Huê Kỳ :
   Trân Trọng Kính Mời Ngài Tổng Thống Huê Kỳ Donald Trump  : Ra Tay ... !!

                                      Trân Trọng
                                  Vương Thiên Vũ
           ( Người Lính Già Gác Cổng thành Cộng Hòa )

No comments: