Saturday, June 24, 2017

TS. PHẠM CAO DƯƠNG * DỰNG TƯỢNG ĐƯC THÁNH TRẦN

Dựng Tượng Đức Thánh Trần ở Little Saigon :Một Quyết Định Hợp Với Truyền Thống Lịch Sử , Tín Ngưỡng và Hoàn Cảnh của Người Việt Hải Ngoại

No comments: