Saturday, June 24, 2017

TẠP CHÍ VĂN HÓA VIỆT NAM 474


 SƠN TRUNG  
Chủ biên
 
 Tác phẩm Ba cô gái đang tắm của Lê Phổ

S 474
Ngày  24 tháng 6 năm 2017

No comments: