Saturday, April 8, 2017

SƠN TRUNG * CHỦ THUYẾT MARX KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG GIẢ THUYẾT KHOA HỌC
 CHỦ THUYẾT MARX KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG GIẢ THUYẾT KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC  KIỂM NGHIỆM

SƠN TRUNG

Từ xưa cho tới nay, con người luôn ra sức làm việc để cải thiện đời sống của mình và nhân quần xã hội. Người ta lao động bằng hai cách là lao động trí óc và lao động chân tay -Không phải chỉ có lao động chân tay mới có giá trị như Marx nghĩ- . Trong khi sống và lao động, con người thường quan sát sự vật và đặt ra câu hỏi để hiểu biết và giải quyết vấn đề.Có những câu hỏi cao xa, khó khăn, cũng có những câu hỏi tầm thường. Thí dụ: Tại sao nước đóng băng?Tại sao chim bay được? Làm sao di chuyển dễ dàng, mau chóng? Làm sao đi qua sông? Làm sao tăng năng suất? Làm sao đủ lương thực cho xã hội ngày càng sinh sôi nẩy nở?

Người ta đưa ra những trả lời. Thí dụ:
-Muốn tăng lương thực, phải bắt dân lao động cật lực ngày đêm- Bắt dân trồng lúa ở vùng đất mặn-Bắt dân ăn it mà làm nhiều.
-Tinh thần là sức mạnh chủ yếu.Lao động không cần dụng cụ, chiến đấu không cần vũ khí.

Hoặc người ta không thể trả lời, hoặc chưa tìm ra giải đáp, người ta phải thí nghiệm.

- Có một loại thuốc mới chế tạo, người ta không biết có tốt hay không, người ta đem thí nghiệm vào loài chuột. Kết quả tốt, người ta chấp nhận đem ra thị trường.


-Người ta nghi ngờ thực phẩm Trung Cộng có chất độc. Người ta đưa ra phân chất. Kết quả Sữa có Melanine, đậu phụ chứa hóa chất rongalite bị cấm trong thực phẩm, Dầu ăn từ cống rãnh đầu độc cơ thể như thế nào 
Những nghi ngờ đó chính là những giả thuyết, và sau khi phân chất, những nghi ngờ trở thành sự thật. Đó là giả thuyết đã được chứng minh!

Wikipedia đã định nghĩa :
A hypothesis (plural hypotheses) is a proposed explanation for a phenomenon. For a hypothesis to be a scientific hypothesis, the scientific method requires that one can test it. Scientists generally base scientific hypotheses on previous observations that cannot satisfactorily be explained with the available scientific theories. Even though the words "hypothesis" and "theory" are often used synonymously, a scientific hypothesis is not the same as a scientific theory. A working hypothesis is a provisionally accepted hypothesis proposed for further research.

A different meaning of the term hypothesis is used in formal logic, to denote the antecedent of a proposition; thus in the proposition "If P, then Q", P denotes the hypothesis (or antecedent); Q can be called a consequent. P is the assumption in a (possibly counterfactual) What If question.

(Giả thiết là một giải thích được đề xuất cho một hiện tượng. Để giả thuyết là một giả thuyết khoa học, phương pháp khoa học đòi hỏi người ta có thể kiểm tra nó. Các nhà khoa học thường đưa ra các giả thuyết khoa học về các quan sát trước đó mà không thể giải thích một cách thỏa đáng bằng các lý thuyết khoa học hiện có. Mặc dù các từ "giả thuyết" và "lý thuyết" thường được sử dụng đồng nghĩa, một giả thuyết khoa học không giống với lý thuyết khoa học. Một giả thuyết làm việc là một giả thiết tạm thời được chấp nhận đề xuất cho nghiên cứu sâu hơn .Một ý nghĩa khác của thuật ngữ giả thuyết được sử dụng trong logic chính thức, để biểu thị tiền đề của một mệnh đề; Do đó trong mệnh đề "Nếu P, sau đó Q", P biểu thị giả thuyết (hoặc Tiền đề); Q có thể được gọi là hậu quả. P là giả định trong một (có thể là ngược lại)


Một định nghĩa khác ngắn gọn hơn:
hypothesis: an idea or theory that is not proven but that leads to further study or discussion .
Philosophy:
a proposition made as a basis for reasoning, without any assumption of its truth.
 ( Gỉả thuyết là  một ý tưởng hoặc lý thuyết không được chứng minh nhưng dẫn đến nghiên cứu hoặc thảo luận thêm.
Triết học:
Một mệnh đề được đưa ra làm cơ sở cho lý luận, không có giả thiết nào về sự thật của nó.)Trong cuộc sống cũng như trong việc nghiên cứu khoa học - khoa học nói chung cho khoa học thuần túy và khoa học nhân văn- đều cần những giả thuyết đó.

Thực tế sẽ trả lời những giả thuyết đó. Người ta đem những giả thuyết đó áp dụng nhiều lần, nếu lần nào cũng đưa đến kết quả như nhau, người ta gọi là giả thuyết được chứng nghiệm hay được chứng minh, và những giả thuyết thành công thì trở thành định luật .

Những giả thuyết không được chứng minh thì không thành công thức, định lý cho cuộc đời. Đó chỉ là những ý tưởng sai lầm, không thể tự phụ là trí tuệ cao siêu, bắt mọi người phải tuân phục và thi hành.

Chủ nghĩa Marx là một sức mạnh khủng khiếp đã chiếm nửa diện tích và dân số thế giới và cũng đã tàn phá nửa thế giới. Tại sao vậy? Vì nó là con hồ ly tinh sắc sảo, mặn mà làm cho người ta say mê. Nó nói gì người ta cũng nghe theo nó, nó bảo gì cũng cam tâm làm dù là phải giết cha mẹ anh em . Nó bảo ta giết người để lên thiên đàng, người ta cũng lạy tạ và hoan hô. Nhưng thiên đàng ở đâu không thấy chỉ thấy nhà tù, chiến trường cùng đói khổ và áp bức. Những lời nó nói chỉ là tuyên truyền, không phải là những giả thuyết khoa học đã được kiểm nghiệm.

Đọc và sống với chủ thuyết Marx, chúng ta thấy những tuyên bố, những kết luận, những chủ trương và lý thuyết của Marx chỉ là những giả thuyết không được kiểm nghiệm, nếu được chứng minh là cũng lý luận một chiều, rất chủ quan, rất phiến diện, non kém và duy tâm. Chúng tôi xin nêu vài điểm:

I. SAN BẰNG GIAI CẤP

Marx đưa ra một kết quả tương lai cho chủ nghĩa cộng sản là san bằng bất công xã hội, tạo dựng một thế giới vô giai cấp, vô biên cương, tất cả thành ra một thế giới đại đồng. Trong Tuyên ngôn Cộng sản, Marx nói:

National differences and antagonism between peoples are daily more and more vanishing, owing to the development of the bourgeoisie, to freedom of commerce, to the world market, to uniformity in the mode of production and in the conditions of life corresponding thereto.

Với sự phát triển của giai cấp tư sản, tự do buôn bán, thị trường thế giới sự đồng đều của sản xuất công nghiệp và những điều kiện sinh hoạt thích ứng với nền sản xuất ấy thì những sự cách biệt dân tộc và những sự đối lập giữa nhân dân các nước cũng ngày càng mất đi.


The supremacy of the proletariat will cause them to vanish still faster. United action of the leading civilized countries at least is one of the first conditions for the emancipation of the proletariat.

Sự thống trị của giai cấp vô sản sẽ càng làm cho những sự cách biệt và những sự đối lập mất đi nhanh hơn. Hành động chung của giai cấp vô sản, ít ra là ở những nước văn minh, là một trong những điều kiện đầu tiên cho sự giải phóng của họ.

In proportion as the exploitation of one individual by another will also be put an end to, the exploitation of one nation by another will also be put an end to. In proportion as the antagonism between classes within the nation vanishes, the hostility of one nation to another will come to an end.


Hãy xoá bỏ tình trạng người bóc lột người thì tình trạng dân tộc này bóc lột dân tộc khác cũng sẽ bị xoá bỏ.  Khi mà sự đối kháng giữa các giai cấp trong nội bộ dân tộc không còn nữa thì sự thù địch giữa các dân tộc cũng đồng thời mất theo.


Cộng sản có thể triệt tiêu giai cấp không? Không. Cộng sản thường nói xã hội có hai giai cấp là giai cấp cai trị và giai cấp bị trị. Marx cũng nói quốc gia có ba tầng lớp : tư sản, vô sản và giai cấp trung gian. Nếu vô sản và tư sản đấu tranh, tư sản thắng thì xã hội vẫn còn như cũ. Nếu vô sản thắng, vô sản thành giai cấp cai trị, tư hữu thành tù nhân, thành nô lệ!Đó cũng chỉ là cảnh dịch chủ tái nô. Nếu cả hai tư sản và vô sản bị tiêu diêt, giaicấp trung lưu sẽ lên nắm quyền. Như vậy, xã hội bao giờ cũng có giai cấp.


Thực tế cho thấy cộng sản nắm quyền, tạo ra nhiều giai cấp hơn cả quân chủ và tư bản, mà cao hơn hết là giai cấp độc quyền, độc lợi, tiếng Nga là Nomenclatura, Milovan Djilas gọi là giai cấp mới, còn ta gọi là tư sản đỏ, John Kerry gọi là "tư bản cuồng nhiệt".


Tuyên truyền cho xã hội bình đẳng, vô giai cấp là ảo tưởng nếu không là giả dối, và về khoa học, đó không phải là một giả thuyết khoa học đã được kiểm nghiệm.

Thiên nhiên sinh ra núi rừng cho voi cọp, nai, hươu ở. Thiên nhiên sinh bình nguyên cho cỏ mọc để loài vật sinh sống. Thiên nhiên sinh mặt trời, mặt trăng, mưa gió để các loài phát triển. Thiên nhiên sinh con chim để kiếm sống trên trời, con cá để kiếm sống dưới nước. Thiên nhiên sinh con vịt, con le chân ngắn thì kiếm ăn ở bờ sông cạn, còn con sếu chân dài hơn để kiếm ăn nơi nước sâu hơn. Còn con cá, con rùa, thì sống dưới nước sâu.Thiên nhiên an bài cho vạn vật thích hợp với khả năng và môi trường. Sao cắt chân hạc nối chân le, sao bắt trí thức phải lao động và nông dân lên bộ viện, há chẳng làm xáo trộn vũ trụ, quốc gia và đau lòng người hay sao?


Mặt đất có chỗ cao, chỗ thấp đều có diệu dụng  của nó.Xẻ núi lấp sông cho bằng phẳng thì có lợi không?Đừng tưởng dưới tay có trăm triệu dân thì muốn bắt dân làm gì cũng được. Đừng tỏ oai quyền và tài trí. Bao nhiêu công trình thủy lợi nay đi về đâu? Bao đại công xã nay ra sao?Giết hết chim chóc,lúa gạo có nhiều hơn không?II. LÀM THEO NĂNG LỰC, HƯỞNG THEO NHU CẦU


 Marx nói rằng  trong xã hội cộng sản, mỗi cá nhân được tự do phát huy mọi khả năng của mình theo triết lý "sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người", tự do làm những điều không ảnh hưởng đến lợi ích và quyền tự do của người khác trên cơ sở tư liệu sản xuất chung để đảm bảo quyền tự do của tất cả mọi người.


Cuộc đời quá khổ mà hình ảnh thiên đường của Marx rất hấp dẫn"Các tận sở năng, các thủ sở nhu"
( From each according to his abilities, to each according to his needs - In a higher phase of communist society... only then can the narrow horizon of bourgeois right be fully left behind and society inscribe on its banners: from each according to his ability, to each according to his needs-Karl Marx, Critique of the Gotha Program )

Marx chia ra hai giai đoạn của cách mạng vô sản:
-giai đoạn xã hội chủ nghĩa
-giai đoạn cộng sản
Bao giờ thì đi xuống hố Cộng sản?
Triệu Tử Dương bảo phải trăm năm!

Marx nói trong xã hội cộng sản, con người khỏe khoắn và tự do lắm! Muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ, còn bên tư bản giờ nào ra giờ nấy bở hơi tai, không có cảnh các cô thư ký, các cô bán hàng ngồi dũa móng tay, đọc báo và đấu láo với nhau! Còn nói về ăn uống, tiêu xài đều rất sướng. Muốn đi xe triệu đô, đeo kim cương to bằng quả trứng gà cũng có!Nếu để tâm an tịnh, ta sẽ thấy câu nói của Marx sai lầm. Trừ trường hợp những nhà triệu phú, tỷ phú, không ai sống như vậy cả.Trái lại, càng giàu người ta càng tiết kiệm còn nhà nghèo thì phung phí. Người ta thấy các thùng rác nhà nghèo,thực phẩm, vật dụng bị đào thải một cách phung phí.

Có ai lương một tháng 3,000đô, mà ăn thiêu 5,000đô? Các bà nội trợ là những kinh tế gia giỏi, những chiến sĩ chống cộng tich cực sẽ cười vào mặt bạn nếu bạn ôm hôn lời nói của Marx. Câu nói của Marx, chủ trương của Marx là không tưởng hoặc dối trá, không phải là một giả thuyết khoa học được chứng nghiệm thế mà hàng tỷ người tin theo một cách say mê! Thực tế cho thấy xã hội cộng sản bất công, thối nát, nhân dân mấty tự do và nghèo khổ trừ bọn tư sản đỏ!

III. THUYẾT PHỦ ĐỊNH CỦA PHỦ ĐỊNH

Marx tự hào thuyết của ông khoa học, chính xác khi ông đưa ra thuyết Duy vật biện chứng pháp và Duy vật sử quan. Ông cho rằng thuyết này do ông sáng tạo và là một định luật chung cho tất cả các khoa học.

Marx viết: Khoa học tư nhiên sẽ thâm nhập khoa nhân văn, và khoa học nhân văn sẽ hòa hợp với khoa học tự nhiên, thế là thành một khoa học .(Natural science will in time incorporate into itself the science of man, just as the science of man will incorporate into itself natural science: there will be one science. ( Private Property and Communism (1844)

Engels coi biện chứng pháp như là một khoa học chung cho khoa học tự nhiên và khoa học nhân văn. Ông viết trong Chống Duhring:

Nhưng phép biện chứng chẳng qua chỉ là môn khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và sự phát triển của tự nhiên, của xã hội loại người và của tư duy.

(XIII. Biện chứng phủ định cái phủ định.

http://www.marxists.org/vietnamese/marx-engels/1870s/chongduhring/phan_14.htm

Nature is the proof of dialectics, and it must be said for modern science that it has furnished this proof with very rich materials increasing daily. Anti-Dühring (1877)

Engels ca tụng Marx là người đầu tiên định luật chung cho khoa học xã hội và tự nhiên:

It was Marx who had first discovered the great law of motion of history, the law according to which all historical struggles, whether they proceed in the political, religious, philosophical or some other ideological domain, are in fact only the more or less clear expression of struggles of social classes, and that the existence and thereby the collisions, too, between these classes are in turn conditioned by the degree of development of their economic position, by the mode of their production and of their exchange determined by it. This law, which has the same significance for history as the law of the transformation of energy has for natural science.

Preface to The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (1885)

Dialectics constitutes the most important form of thinking for present-day natural science, for it alone offers the analogue for, and thereby the method of explaining, the evolutionary processes occurring in nature, inter-connections in general, and transitions from one field of investigation to another.( On Dialectics (1878)

Qua mấy câu này thôi ta đã thấy Marx, Engels phản khoa học vì thế giới càng ngày đi vào chuyên biệt, cho đến nay loài người vẫn chưa tìm ra một quy luật chung, khoa học chung cho các khoa học, nhất là họ cho rằng có sự thống nhất của các bộ môn, giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Chính lời này của Marx và Engels đã khiến cho cộng sản bắt buộc mọi người học tập chính trị, triết học Marx, Lenin , và quy tội cho các khoa học gia , các văn nghệ sĩ, nhà chính trị có tư tưởng ra ngoài của hệ thống Marx. Họ luôn nói đến quy luật, đây cũng là một việc phản khoa học, lạm dụng danh từ, dùng ngôn ngữ mập mờ nhập nhằng.

Marx, Engels, Lenin đã cho họ là khoa học, như Lenin gọi chủ nghĩa của ông là " chủ nghĩa xã hội khoa học", và khinh miệt các thuyết xã hội và cộng sản khác như thái độ, ngôn ngữ của Marx, Engels trong TNCS và các tài liệu khác.

Lenin viết:

Những phát hiện mới đây của khoa học tự nhiên - như ra-di-om, điện tử, sự biến hoá của nguyên tố - đều xác nhận một cách tuyệt diệu chủ nghĩa duy vật biện chứng của Mác, bất chấp những học thuyết của các nhà triết học tư sản cùng với việc họ "lại" quay về với chủ nghĩa duy tâm đã cũ kỹ và thối nát. Nghiên cứu sâu hơn và phát triển chủ nghĩa duy vật triết học, Mác đã đưa học thuyết đó tới chỗ hoàn bị và mở rộng học thuyết ấy từ chỗ nhận thức giới tự nhiên đến chỗ nhận thức xã hội loài người. Chủ nghĩa duy vật lịch sử của Mác là thành tựu vĩ đại nhất của tư tưởng khoa học (Ba nguồn gốc và ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác)
http://www.marxists.org/vietnamese/lenin/1913/03/three_sources.htm

Quy luật khoa học tự nhiên khác quy luật khoa học xã hội. Ngay trong khoa học tự nhiên có biết bao định luật, định lý khác nhau, làm sao có thể quy thành một định luật áp dụng cho tất thảy ngành khoa học. Dầu chính xác và thống nhất, khoa học nào cũng có những định luật đặc biệt, ngoại lệ. Khoa học không phải là một thứ dầu cù là, dầu Nhị thiên đường trị bá bệnh. Chủ nghĩa Marx tham vọng đem truyết thuyết Marx để cắt nghĩa mọi sinh hoạt xã hội và mọi biến chuyển của tự nhiên. Làm sao dám nói đến quy luật trong xã hội? Nước một trăm độ sôi, hay dưới 0 độ nước sẽ thành băng. Đó là quy luật. Mà quy luật thì phải khách quan và thống nhất. Không cần phải cầu thần lạy Phật, không cần phải hò hét hay hoan hô đả đảo, nước sẽ tự động sôi và đóng thành băng khi đủ điều kiện khách quan. Hơn nữa, dù ở đâu nước cũng sôi và đóng băng ở một nhiệt độ nhất định, không thể ở Nam cực thì nước sôi 120 độ còn ở xích đạo thì nước sôi 90 độ nhưng người ta đã vì lợi ích cá nhân mà bóp méo lý luân và quy luật ban đầu. Như vậy thì hệ thống Marx là tùy tiện, không khoa học, không quy luật.

Khoa học càng ngày càng đi vào chuyên biệt, trừ Marx, không ai kể chuyện cổ tích đời Phục Hy, Thần Nông như thế!


Lý thuyết về phủ định của phủ định cho rằng:

- Cái sau thay thế cái trước và tốt hơn cáí trước.

- Xã hội và sự vật luôn tiến bộ như thuyết tiến hóa của Darwin đã chứng minh.

-Marx cho rằng sự vật tiến theo chiều xoắn trôn ốc.

-Xã hội loài người tiến lên qua 5 giai đoạn, mà cao nhất là giai đoạn cộng sản. Xã hội cộng sản là đỉnh cao về hòa bình và thịnh vượng, là thiên đường tại thế.

-Cộng sản sẽ toàn thắng. Chủ nghĩa cộng sản là tất yếu, vô sản chôn tư bản.

Lý luận của Marx sai, chưa được kiểm nghiệm, nếu có chứng minh thì lý luận kém, một chiều, ngụy biện, không phải là một giả thuyết khoa học được kiểm nhận là đúng, trái lại bị thực tế phủ định.

-Xã hội cũng như khoa học đã chứng kiến sự vật thành bại, thăng giáng, sinh diệt chứ không phải luôn tiến triển. Phật giáo nói vô thường, sinh lão bệnh tử, Kinh dịch nói đến biến dịch... là những nhận định đúng. Thuyết tiến hóa cũng nói đến sự thoái hóa, đào thải. Thực tế cho thấy có nhiều xã hội tồn tại bên nhau như tại nhiều nước văn minh vẫn có các bộ lạc sống trong rừng, tại nhiều quốc gia quân chủ và dân chủ tồn tại bên nhau như Anh quốc, Nhật, Thái Lan...

-Trong khi Marx chủ trương xã hội loài người phải qua 5 giai đoạn phát triển nhưng Lenin lại nói không cần giai đoạn phát triển tư bản! Và trong nhà Marx, tranh cãi ầm ĩ. Nếu không cần tư bản chủ nghĩa thì cũng chẳng cần cộng sản chủ nghĩa vì cộng sản chỉ thành công ở các nước thuộc địa và bán khai! Marx bảo thế giới luôn vận chuyển, cái sau thay cái trước,thế mà ông lại bảo chủ nghĩa cộng sản không bị thay thế? Bà con có thấy Marx mâu thuẫn và ngụy biện không? Ông ngụy biện chẳng qua là đề tuyên truyền cho chủ nghĩa cộng sản tất yếu của ông trong khi cha già tư bản còn sống mà con trẻ cộng sản đã chết yểu từ cuối thế kỷ XX!

Ngoài ra, ta còn thấy nhiều sự kiện không thể giải thích và không thể tự hào khoa học ngày nay vượt ngày xưa. (1)


J.Paul Sartre phê bình ba quy luật của biện chứng pháp như sau:
Lý luận của Engels không vững chắc (.. .). Engels chỉ trích Hegel đã áp đặt các quy luật trên cho tư tưởng nhưng chính Engels lại áp đặt các quy luật này trong khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Như vậy là Engels đã dẹp bỏ tính duy lý, cho rằng tự con người tạo ra con người, và cho rằng phải là như thế, không cách nào khác hơn.(The Dogmatic Dialectic and the Critical Dialectic.DElo, Belgrade, June 6, 1966, Vol XII,p.794-799. Trích Milovan Djilas. The Unperfect Society Beyond the New Class. New York, 1969, 82-83).
Milovan Djilas cũng nhận định về điểm này:
Trong lịch sử nhân loại không có gì vô nghĩa hơn chủ nghĩa Marx về biện chứng tự nhiên. Đó là một phần phụ của ý thức hệ giai cấp đấu tranh. Thuyết này chỉ làm cho con người tối tăm, ngu dốt.(sđd, 83)

Thật vậy, văn chương, triết học là phạm vi khoa học xã hội, nó không là khoa học chính xác. Ngay cả khoa học tự nhiên, thuyết này chống lại thuyết kia để đi đến chân lý. Con người phải xét lại vấn đề chứ không nhắm mắt mà tin như Descartes đã nhận định. Nhưng chủ nghĩa Marx với duy vật biện chứng pháp, duy vật lịch sử đã trở thành "thánh kinh", đảng cộng sản đã trở thành nhà thờ trung cổ, ai dám nói trái ý các " giáo sĩ", ai suy nghĩ và làm trái lời dạy của " giáo chủ" sẽ bị lên giàn hỏa. Trong viễn ảnh này, duy vật biện chứng và duy vật lịch sử không có giá trị khoa học và giá trị thực tiễn nghĩa là không ích lợi cho đời sống vật chất và tinh thần con người.Biên chứng duy vật, duy vật sử quan và triết lý Marx không làm cho nhân loại tiến lên một bước mà chỉ làm nền tảng cho ý thức hệ mù quáng, giáo điều, phi khoa học và phản dân, hại nước.

Nói tóm lại, chủ thuyết Marx vô căn cứ, phản khoa học, chỉ là những mánh lới tuyên truyền xảo trá!


______

 CHÚ THICH

(1) - Nền văn minh Ai Cập cổ đại cùng những Kim tự tháp và các Pharaoh từ hàng ngàn năm trước. Cho tới nay, công nghệ hiện đại vẫn chưa có lời giải thích đáng về việc xây dựng Kim tự tháp Giza của người Ai Cập. Phải chăng tác giả của những kim tự tháp ấy không phải con người?

-Mohenjo-daro, Pakistan

Mohenjo-daro - Ngọn núi của cái Chết - là một di chỉ khảo cổ nằm ở tỉnh Sindh, Pakistan. Đây là một trong những khu định cư lớn nhất của nền văn minh Indus và chỉ được phát hiện vào năm 1922.
Những phát hiện khảo cổ "không giải thích nổi"
Mohenjo-daro được xây dựng vào khoảng năm 2600 TCN, cùng lúc với sự hình thành của nền văn minh Ai Cập cổ đại, nền văn minh Lưỡng Hà.
Do nằm ở gần các con sông, đồng bằng màu mỡ nên Mohenjo-daro phần nào được tạo điều kiện để phát triển về mặt nông nghiệp. Các công trình trong thành phố được xây bằng đất nung, khác hẳn với những thành phố cùng thời đại khác được xây dựng bằng đá và đất.
Những phát hiện khảo cổ "không giải thích nổi"
Điều này chứng tỏ trình độ kiến trúc cao của nền văn minh Indus. Vào thời kỳ thịnh vượng nhất, thành phố có khoảng 35.000 cư dân, trở thành thành phố lớn nhất của nền văn minh Indus.
Điểm đáng chú ý hơn nữa là Mohenjo-daro được xây dựng theo mô hình thành phố hiện đại ngày nay với đường xá, hệ thống thoát nước ngầm... chỉ khác là thành phố này đã được xây dựng cách đây hơn 4.000 năm. Nhưng không biết vì lý do gì mà Mohenjo-daro đã chìm dần vào quên lãng.
Những phát hiện khảo cổ "không giải thích nổi"
Hiện, giới khảo cổ vẫn miệt mài nghiên cứu, khai quật những con dấu có chữ tượng hình cổ để khám phá nguyên nhân vì sao thành phố đột nhiên biến mất một cách bí ẩn như vậy. Mohenjo-daro được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1980.

- Đền Göbekli Tepe, Thổ Nhĩ Kỳ

Được xây dựng cách đây 12.000 năm, ngôi đền Göbekli Tepe nằm trên đỉnh của một ngọn núi ở phía Đông Nam vùng Anatolia, Thổ Nhĩ Kỳ, cách mực nước biển 760m.
Khi được phát hiện, ngôi đền này dường như bị cố tình chôn vùi trong cát để không bị ai phát hiện. Tuy vậy, các nhà khảo cổ Đức đã đến đây và khai phá nhiều bí ẩn về ngôi đền cổ này.
Những phát hiện khảo cổ "không giải thích nổi"
Tại đây, giới khảo cổ tìm thấy nhiều tháp có hình dáng chữ T, với hình điêu khắc những loài động vật nguy hiểm chết người, như bọ cạp, sư tử, lợn rừng... nhưng lại không tìm được bất kì dụng cụ nông nghiệp nào.
Những phát hiện khảo cổ "không giải thích nổi"
Vậy bằng cách nào người xưa có thể tạo ra những chiếc cột cao gần 6m, điêu khắc bức hình hoàn hảo có niên đại từ 11.000 đến 12.000 năm trước mà không sử dụng bất kì loại dụng cụ nào?
Hơn thế, vì sao họ lại có thể xây dựng một công trình bằng đá khi có những viên đá nặng từ 100-300 tấn và mục đích xây dựng ngôi đền này của họ là gì? Tại sao lại phải chôn vùi ngôi đền dưới cát?
Những phát hiện khảo cổ "không giải thích nổi"
Theo giới khoa học, di chỉ khảo cổ này có ý nghĩa rất lớn đối với chúng ta về xã hội loài người cổ đại. Bởi công trình này được xây dựng vào khoảng năm 10.000 - 9.000 TCN, trước cả sự ra đời của nông nghiệp. Điều này chứng tỏ rằng niềm tin vào các vị thần mới thực sự là sự khởi đầu của một nền văn minh.

4. Động Long Du, Trung Quốc

Động Long Du là một loạt các hang động nhân tạo lớn nằm ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Được phát hiện vào năm 1992, 36 hang động này ngày nay đã trở thành địa điểm lớn thu hút khách du lịch.
Các hang động được chạm khắc bằng bột kết, được cho là hình thành trước thời nhà Tần năm 212 TCN. Tất cả 36 hang động này đều được tạo nên riêng rẽ trong một khu vực vỏn vẹn 1km vuông. Nhưng điều lạ là không có bằng chứng khảo cổ nào về việc số lượng đá khổng lồ - 1 triệu mét khối đá đó đến và đi bằng cách nào.
Những phát hiện khảo cổ "không giải thích nổi"
Đồng thời cũng không có tài liệu lịch sử nào ghi chép về lịch sử ra đời của những hang động này. Mỗi bức tường trong từng hang đều được khắc các đường thẳng song song với độ chính xác tuyệt đối.
Theo ông Jia Gang - giáo sư tại trường Đại học Tongji chuyên về xây dựng dân dụng cho biết: “Muốn vào hang cần phải có đèn vì cửa hang động rất nhỏ, ánh sáng Mặt trời chỉ có thể chiếu sáng ở một vùng nhất định của hang động, vào thời gian nhất định. Nếu một người đi sâu hơn vào trong động, ánh sáng sẽ nhạt dần. Tại đáy động - ở độ sâu hàng chục mét so với cửa động, người ta khó mà có thể nhìn thấy gì”.
Những phát hiện khảo cổ "không giải thích nổi"
Tuy nhiên, người ta không tìm thấy vật dụng gì dùng để chiếu sáng trong ít nhất là hai ngàn năm trước đây. Vậy làm thế nào mà người cổ đại có thể làm một công việc đòi hỏi sự chính xác trong môi trường tối đen như mực?
Hơn nữa, nhờ sự trợ giúp của các thiết bị tối tân, người ta đo được những hang động này có sự tương đồng gần như tuyệt đối, giữa độ dày bức tường, góc cạnh, các đường thẳng chạm khắc... Vậy phương pháp xây dựng của họ là gì để đạt được độ chính xác này?
Những phát hiện khảo cổ "không giải thích nổi"
Có một số nhà khoa học cho rằng, các hang động này là nơi quân đội đóng quân và hoàng đế trong một thời kỳ quá khứ muốn che giấu binh lính khỏi tầm nhìn để giữ bí mật, chuẩn bị chiến tranh.
Tuy nhiên, những động này không phải chỉ được xây dựng trong một thời gian ngắn. Họ đã mất rất nhiều năm để xây dựng do vậy dường như là không phải để dùng cho mục đích chuẩn bị chiến tranh, vốn đòi hỏi mọi việc phải được làm nhanh gọn. Hơn nữa, cũng không có dấu hiệu nào về việc con người đã ở trong các động này. Bởi vậy, với giới chuyên gia, đây vẫn là một bí ẩn chưa được giải mã.


No comments: