Saturday, February 11, 2017

TS.PHẠM CAO DƯƠNG * NGƯỜI PHÁP Ở NAM KỲ

Lính Pháp tại Sài Gòn luyện tập cho lễ duyệt binh ngày Quốc khánh Pháp

 
NGƯỜI PHÁP Ở NAM KỲ
TS. PHẠM CAO DƯƠNG


No comments: