Sunday, September 11, 2016

QUA ĐÈO NGANG


 

Bài họa của các cụ Nguyễn Ðào Trýờng, Hồ Vãn Thiện, Cao Bồi Già:No comments: