Saturday, July 30, 2016

SƠN TRUNG * LUẬN VỀ GIÁO DỤC
LUẬN VỀ GIÁO DỤC 

SƠN TRUNG


I. CON NGƯỜI CẦN PHẢI HỌC

Con người là thú vật và cũng là thiên thần. Con người yếu hơn loài vật. Con vật từ bụng mẹ rớt xuống đã biết đứng dậy và tìm vú mẹ mà bú liền. Sau đó vài phút, nó biết đi, rồi biết chạy. Con người yếu hơn.Ông bà ta thường nói “3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò chạy đi”. ..Con người lọt lòng mẹ, khóc lóc, không biết đứng dậy, không tự động tìm sữa mẹ.Phải nhờ mẹ bồng bế, cho bú mớm. Nhưng con người hơn loài vật. Các nhà khoa học nói con người thông minh hơn loài vật.


Người ta cho rằng có hai loại người. Sách Quý Thị viết: "Sinh nhi tri chi giả, thượng giả; học nhi tri chi giả, thứ dã;. khốn nhi học chi, hựu kỳ thứ giả; khốn nhi bất học, dân tư vi hạ hĩ.生而 知之者,上也;學而知之者,次也;困而學之,又其次也;困而不學,民斯為下矣"(sinh ra đã biết, là bậc cao nhất; học rồi thì biết, là bậc thứ hai, gặp khốn mới biết là bậc ba, khốn mà không học thì thuộc hạng chót).

Rất it người thuộc hạng thượng trí. Đa số chúng ta thuộc hạng thứ, nghĩa là hạng phải học để làm người. Sách Đại Học cho rằng mọi người ai cũng phải học, từ vua quan cho đến thứ dân."Tự thiên tử dĩ chí ư thứ nhân, nhất thị giai dĩ tu thân vi bản-自天子以至於庶人,壹是皆以修身為本"(Từ bậc Thiên Tử cho đến thứ dân đều phải lấy việc tu thân làm gốc )...Sách Đại học nói rõ về việc tu thân: Đó là Cách vật, 格物, Trí tri致知, Thành ý và Chánh tâm正 心 . Tu thân được rồi thì mới có thể : Tề gia, Trị quốc và Bình thiên hạ. Bốn điều mục trước là điều kiện để Tu thân, và ba điều mục sau là hệ quả của việc Tu thân. Ngày nay hiểu rộng ra:Tu thân là học tập văn hóa, khoa học và tu tâm .Giáo dục toàn diện là Đức, Trí, Thể, Mỹ.

II. CÁC ĐƯỜNG LỐI GIÁO DỤC 

Trên thế giới văn minh Mỹ là cao nhất nhưng không có nền văn minh nào toàn thiện.

-1.Tây phương dường như chú trọng khoa học mà không chú trọng đến đạo đức cho nên Rabelais đã nói: " Science sans conscience n'est que ruine de l'âme"   (Khoa học không lương tâm chỉ là sự suy đồi của tâm hồn).

-2.Việt Nam ta thời xưa và thời nay chỉ chú trong văn chương mà coi thường khoa học.

Cái này cũng có phần đúng, nhưng ta phải đặt lời bình phẩm của ta vào thời đại của sự việc. Trước thế kỷ XV, thế giới cũng miệt mài từ chương vì khoa học chưa phát triển. Cách mạng công nghiệp khởi đầu từ Anh quốc ở thế kỷ XV, từ đó Anh ,Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đua nhau đi tìm thuộc địa. Đến thế kỷ XVII, Mỹ và các nước lần lượt tiến lên. Nay Việt Nam theo Âu Mỹ học khoa học, nhưng đã được gì? Khang Lương và Phan Bôi Châu, Phan Kế Bính đả phá lối học từ chương là đúng  nhưng con người thế kỷ XIX,XX không thể vượt thời đại! Con người phải qua thời ăn lông ở lỗ mới đến ngày nay. Không thể trách người thượng cổ không văn minh.

-3. Cộng sản có một nhân sinh quan phản động hết sức. Họ nghĩ rằng làm cách mạng là phải đi đầu xuống đất, hai chân lên trời. Trong lúc quân chủ và tư bản chọn người theo tiêu chuẩn tài đức, cộng sản thì phủ nhận trí thức, đưa công nông vào các vị trí trung ương và xã thôn. Mục đích của họ là chính trị, muốn đề cao vô sản chống tư sản, và muốn thu hút vô sản ủng hộ Cộng sản, theo đường lối "hồng hơn chuyên".Giáo dục của Cộng sản là tuyên truyền, nhồi sọ chủ nghĩa Mac -Lê, ngoài ra mọi thứ đều bỏ hết. Hành trang của  nền Giáo dục cộng sản là chiếc quần đùi với khẩu AK.

Đường lối giáo dục ciộng sản do Lenin khởi xướng là giáo dục phục vụ cộng sản. Lenin viết:

" The real education of the masses can never be separated from their independent political, and especially revolutionary, struggle. Only struggle educates the exploited class. Only struggle discloses to it the magnitude of its own power, widens its horizon, enhances its abilities, clarifies its mind, forges its will. Lenin, Lecture on the 1905 Revolution (1917)

Việc giáo dục thực sự của quần chúng không bao giờ được tách ra khỏi chính trị, và đặc biệt là cách mạng, và cuộc đấu tranh độc lập của họ. . Chỉ có nền giáo dục cho giai cấp bị bóc lột. đấu tranh chống bóc lột. Chỉ có đấu tranh mở ra cho nó tầm quan trọng của sức mạnh riêng của mình, mở rộng ra một chân trời cho mình, tăng cường khả năng của mình, làm rõ tâm trí của nó, rèn ý chí của nó.
( Lenin, Bài giảng về cách mạng 1905 (1917).

Cùng thời với Lenin, Stalin, Anatoly Lunacharsky được coi là người xướng xuất thuyết Hiện thực xã hội chủ nghĩa (Socialist realism). Thuyết này phát triển mạnh từ 1920 cho đến 1960, ban đầu dùng trong nghệ thuật, sau trở thành nguyên tắc chỉ đạo văn học, nghệ thuật, giáo dục...

Trong tác phẩm "Viết Cho Mẹ và Quốc Hội", Nguyễn Văn Trấn (1914- 1998) cho rằng miền bắc theo đường lối ‘hiện thực xã hội chủ nghĩa’, là một thứ văn học dối trá, bắt văn nghệ sĩ phải tô hồng chuốt lục cho chế độ, ai can đảm nói lên sự thật thì bị khủng bố, trừng phạt. Ông viết:

Hiện thực xã hội chủ nghĩa tức là con đường đi lên trong văn học, nghệ thuật. Nghĩa là văn nghệ chỉ được nói lên xã hi thiên đàng vô cùng đẹp, chưa có, chưa bị cướp, áp bức, bóc lột đang diễn ra trước mắt. Rất hiếm những bí thư, chủ nhiệm, thủ kho, cửa hàng tốt, phải nói hầu hết là ăn cắp, thi nhanh ăn cắp, nhưng văn học không được nói thật mà phải dựng lên toàn là những người lý tưởng (275).

Tại Việt Nam, công sản chú trọng học chủ nghĩa Marx, thơ văn Hồ Chí Minh và Tố Hữu . Học sinh phải thắt khăn quàng đỏ.Trẻ con mẫu giáo múa hát ca tụng Hồ Chí Minh suốt ngày, coi như tiền nhân không có ai. Sau này họ thấy ngượng nên sửa đổi chút it gọi là.Vì không chú trọng chuyên môn, cho nên họ thu nhận những người ngu đốt, nịnh bợ và tham danh lợi. Chính hạng này:

Ngu dốt + nhiệt tình = Phá hoại.

Cộng sản cũng biết thế nhưng Marx đã dạy phải lấy vô sản, vô học, vô đức làm nòng cốt, miễn là cướp được chính quyền, đất nước nhân dân sa xuống địa ngục cũng chẳng sao!

Họ tuyển Đại học lấy học sinh kém, 5, 6 điểm cũng được vào Đại Học vì Cộng sản xét người theo lý lịch, trong khi con cái thường dân phải đạt điểm 20, nhưng ra trường phải chạy chọt, hoặc có dù che nếu không thì khó làm nên cơm cháo! Vài thế hệ thầy trò kém như thế kéo dài, đất nước sẽ không có những nhà khoa học mà chỉ sản sinh ra những tên trộm đạo, dối trá, phản dân hại nước như ngày nay! Rõ ràng nhất là tiêu chuẩn ưu tiên trong tuyển sinh: phải nói đây là một hình thức phân biệt đối xử rất rõ ràng của chế độ CS/VN. Có 13 thành phần thú tự ưu tiên trong việc tuyển sinh. Những ưu tiên hang đầu là dành cho những người có công trực tiếp với chế độ, hay thành phần tham gia cách mạng, kế đến là con em gia đình cách mạng, gia đình liệt sĩ, …

Những thành phần nầy sẽ được nhận vào các ngành nghề họ thích mà không đặt nặng vấn đề trình độ hay khả năng cần có. Chính điều nầy đã sản sinh ra những cán bộ bất tài, thiếu khả năng, thiếu trình độ hiểu biết cần thiết trong các ngành nghề. Các thầy cô cứ chấm điểm, nhưng ban Tổ chức Đảng trong nhà trường quyết định nâng điểm, cho ai đỗ, ai rớt, ai ra trường được chỗ ngon. Chính từ đây sinh ra tệ tham nhũng, mua bán. Dần dần đi đến không thi mà đậu, nào 24.000 tiến sĩ giấy, tiến sĩ ma...Năm1978 có thay đổi chút đỉnh nhưng quan điểm giai cấp vẫn là là chính.

Mãi đến đầu thập niên 1990, giáo dục đại học Việt nam mới có chuyển biến lớn với sự ra đời của loại hình cơ sở giáo dục đại học tư, đại học có tính quốc tế, nhưng chẳng qua là cách ưu tiên cấp bằng cho trẻ tiểu học để chúng huyênh hoang là cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ chứ không phải mang danh "lớp ba trường làng" như bác vĩ đại của chúng nó! Và đó cũng là một cách làm tiền ngon ơ! Thi Đại học công khó quá. Dân Cà Mâu, liên khu Năm xa xôi, không có một chút "Nhất thân, nhì thế, tam tiền, tứ chế", phải chạy vạy đầu tư ba, bốn năm, ra trường vẫn trắng tay, mới hay "Chú phỉnh tôi rồi chính phủ ơi"!

Lý thuyết là " vô sản chuyên chính" nên phải dùng vô sản, nhưng thực tế cũng buộc họ phải làm như thế vì đa số trí thức, tư sản, tín đồ các tôn giáo và nông dân đã chống đối họ. Họ phải quay về với công nông dù đó chỉ là lớp sơn giả mạo.

Học mà còn chưa xong thế mà giao việc nước cho bọn ngu dốt, tất nhiên kết quả như GS Phạm Thiều đã trối trăn rằng ba cái- DỐT-DẠI - DỐI "của Cộng sản đi với nhau thành ra phá hoại đất nước.

Trong chế độ miền Nam, giáo dục là tăng cường kiến thức về khoa học, nâng cao thẩm mỹ văn chương và trau dồi đạo đức. Cộng sản dạy khoa học cũng chỉ là miêu tả và kể chuyện. Triết học Mac Lê, văn chương và lịch sử chỉ là những chuyện tuyên truyền bịa đặt làm cho học trò và thầy cô đều chán vì thầy cô không muốn giảng vì nói ra ngượng mồm, ngượng miệng,còn học trò không muốn nghe những cái loa phường khóm ngày đêm ca đại thắng, đảng lãnh đạo tài tình, lãnh tụ tu hành không có vợ nhưng có nhiều dâm ô!


Giáo dục rất có ảnh hưởng đến con người. Những người có đức hạnh là do gia đình và học đường đào tạo. Những con người tử tế, có tài năng, đức độ là do một nền giáo dục toàn thiện về kiến thức và đạo đức. Phần đông gia đình bê bối thường sinh con vô hạnh. Các triều đại cũng có những chính sách giáo dục riêng. Thời xưa, các vua chúa thờ Phật nhưng cũng trọng Nho giáo, lấy Nho giáo làm nền tảng giáo dục. Tổ tiên nhà Trần là dân đánh cá nhưng triều Trần các vua , các tướng lãnh đều là những nho sĩ tài ba. Còn thời Cộng sản, nền giáo dục Cộng sản chỉ tạo nên những con ngựa chúa Trịnh, bị bịt mắt chỉ thấy một chiều nô lệ và nịnh hót, dối trá.

Tuy nhiên, "cha mẹ sinh con, trời sinh tính".Có trường hợp "Hổ phụ sinh khuyển tử" và ngược lại. Ông Thuấn hiền lành nhưng cha và em khác mẹ là những người xấu.

Lenin là một người tin tưởng mãnh liệt bạo lực và dối trá.

One man with a gun can control 100 without one.
A lie told often enough becomes the truth 

Ông tự hào về tài giáo dục của ông  và đảng Cộng sản

Give us the child for 8 years and it will be a Bolshevik forever.
Give me four years to teach the children and the seed I have sown will never be uprooted.

Give me just one generation of youth, and I'll transform the whole worldIII. KẾT QUẢ CỦA GIÁO DỤC

Con người cần giáo dục, gia đình cần giáo dục và xã hội cần giáo dục. Bà mẹ Mẫn Tử Khiên ba lần đời nhà cho thấy môi trường có ảnh hưởng đến giáo dục. Ngoài ta còn có bản tính. Không có giáo dục thì từ gia đình cho đến xã hội sẽ rối loạn.Bà mẹ Mẫn Tử Khiên ba lần đời nhà cho thấy môi trường có ảnh hưởng đến giáo dục. Ngoài ta còn có bản tính cũng là một yếu tố quan trọng"Cha mẹ sinh con, trời sinh tính". Và chúng ta phải nói đến thực tế, một yếu tố chuyển đổi con người. Giáo dục là cần thiết nhưng chỉ có một giới hạn nào đó. Không phải sau đại hạn mưa sẽ xuống đều mọi nơi. Thế gian bao giờ cũng có những bất công và có phản ứng nghịch. "Thượng điền tích thủy hạ điền khan".

Cộng sản xét lý lịch chỉ vì sân hận, bất công. Bảo rằng những con cháu quan lại, những kẻ tây học bán nước, thế sao Marx, Engels xuất thân con nhà tư bản mà cực lực chống tư bản? Ông Nguyễn Tất Thành gốc phong kiến , cha làm tay sai cho Pháp lại có "nợ máu với nhân dân" sao lại được quốc tế III chọn là tay sai rồi đặt là lãnh tụ Cộng sản Việt Nam?

Và ông Gorbachov sinh ra, trưởng thành và học tập trong nôi Cộng sản sao giải tán đảng Cộng sản? Và Đặng Tiểu Bình sao bỏ kinh tế chỉ huy theo kinh tế thị trường? Các ông này là CIA, tay sai của các thế lực thù địch sao? Và còn nữa, các tu sĩ được đào tạo trong tu viện, thiền viện không kể bọn công an mang áo thầy tu, mà vẫn lưu manh về chính trị, bán chùa, bán nhà thờ,  tranh giành địa vị và dâm ô! Marx chủ trương bãi bỏ tư hữu, diệt bóc lộ, sao con người thành cộng sản  từ quan tới đảng viên quèn rất thích tư hữu và tham nhũng? Thế thì ông Lenin giáo dục đảng viên thành trộm cướp , tham nhũng theo  tiêu  chí tư tưởng và đạo đức bác Cáo  à? Thật ra đạo đức cách mạng, tinh thần cách mạng tiên tiến của cộng sản  chỉ là vu khống, cướp của, giết người và dối trá!
Trết lý Marx dối trá, là hộp thuốc độc tai hại cho nhân loại. Vì " đấu tranh giai cấp ", vì "vô sản chuyên chính", vì theo chủ trương "giai cấp tính", "đảng tính" cho nên Việt Nam tụt hậu, xa Thái Lan, Singapore.
Thủ tướng Lý Quang Diệu (1923-2015) nói:"Sài Gòn có thể làm được những gì Singapore đã làm... Nếu nhìn vào Sài Gòn và Singapore vào năm 1954, ai đó có thể nói Singapore là thứ vứt đi, không phải Sài Gòn" (Wikipedia)

Trong những ngày đầu lập nước vào thập niên 60 thế kỉ trước, Lý Quang Diệu, thủ tướng đầu tiên của Singapore, đã từng nói “hy vọng là một lúc nào đó Singapore sẽ phát triển giống như Sài Gòn”[...].. Lý Quang Diệu từng nói rằng lẽ ra vị trí số một ở châu Á phải là của Việt Nam. Theo ông, vị trí địa lý chiến lược, tài nguyên thiên nhiên phong phú là hai yếu tố hàng đầu có thể đưa Việt Nam trở thành người khổng lồ ở châu Á.[...]. Việt Nam không biết trọng dụng người tài, , người tài ở Việt Nam đã định cư ở nước ngoài hết rồi . (Cao Huy Huân. http://www.voatiengviet.com/a/vietnam-trong-mat-ly-quang-dieu/2444008.html


Các ông Cộng sản duy vật nhưng thật ra duy tâm hết sức. Cải tạo tư tưởng có thể thay đổi tư duy những tướng lĩnh và sĩ quan quốc gia sao? Một số dân chúng trước miệng súng cộng sản thì đành vâng vâng dạ dạ cho xong vì thời buổi "đá đè trên ngọn cỏ", lúc bão tổ nổi lên ngọn cỏ mềm phải cúi rạp xuống, hết bão thì cỏ lại đứng lên xanh tươi như muôn thuở. Họ biểu diễn trò chơi " Vâng dạ trước mặt nhưng trỏ C..sau lưng "cho  các ông cường quyền . Các ông cộng sản ban đầu giở trò "dân vận" nhưng khi cầm quyền thì chẳng cần trò nhân nghĩa, dù là " nhân nghĩa bà Tú Đễ". Nay thì cộng sản biết dân thù hận họ, họ bèn thẳng tay chém giết, bỏ tù, và đánh đập thẳng tay! Một số người vì thận trọng mà lúc nào cũng lên giọng cán bộ huyện hay chính trị viên đại đoàn. Dân ta đóng kịch lừa anh Cộng thế thôi!

Hàng mấy chục năm giáo dục của Cộng Đảng, tại sao dân giàu, dân nghèo Trung Quốc, Việt Nam bỏ ra nước ngoài? Tháng 5-2016, Obama sang thăm Việt Nam, hàng chục ngàn người Bắc Nam tự động chào đón với nét mặt hân hoan. Vậy thì việc tuyên truyền, giáo dục của Cộng sản đi đâu hết?

Té ra lời dối trá của Cộng sản là gió bay, còn tinh thần quốc gia là những viên sỏi rơi xuống hồ nhưng vẫn nằm đấy mãi mãi. Lenin là tay tự tín quá, tuyên truyền giỏi quá. Có như vậy ông mới là lãnh tụ Bolsheviks, và tổ sư Cộng sản thế giới!Ông tự hào một thời gian có thể dạy tr3 4 tuổi, tám tuổi thành người cộng sản vĩnh viễn, nhưng than ôi ông cai trị Liên Xô bảy năm và đảng cộng sản Xô Viết cai trị gần một thế kỷ rồi tan rã mà tượng đài ông bị đập tan.
Làm gì có người cộng sản vĩnh viễn và chủ nghĩa cộng sản vĩnh viễn! Ông quên rằng chính Marx và ông đã tuyên bố rằng lý thuyết duy vật lịch sử là khoa học số một, rằng xã hội luôn đổi thay, cái sau phủ định cái trước và tốt hơn cái trước.Marx mạnh miệng nói rằng vô sản chôn sống tư bản nhưng nay tư bản còn sống phây phây trong khi cộng sản đã về bên kia thế giới, chỉ còn lèo tèo một đám côn trùng. Cộng sản sinh sau tư bản nhưng đâu có hơn tư bản, chỉ đem lại lạc hậu, nghèo đói và phản dân chủ. Vậy thì cái chủ nghĩa Mác Lê với Duy vật biện chứng, Duy vật lịch sử chỉ là những thứ quăng đi!

 

No comments: