Wednesday, December 2, 2015

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Hân-hạnh giới-thiệu
Tuyển-tập thơ tiếng Anh
FLIGHTS OF ANGELS
NHỮNG CHUYẾN BAY CỦA CÁC THIÊN-THẦN
 

Gồm những bài thơ chọn-lọc của
50 tác-giả được xem như là
những vì sao sáng chói nhất,
những thiên-thần cất cánh bay trên vòm trời Thơ.
Sách dày 76 trang, khổ 5"x8"
là ấn-phẩm 2015 của PoetryFest (Hội Thơ)
do nữ-sĩ Betty Cummins Starr-Joyal chủ-biên
P.O. Box 3361
Asland, OR 97520, USA
*
Trong thi-tuyển-tập này có bài thơ
của
 
 
              MY QUEST
 
 
You asked me, “Whom are you looking for
While plenty are ready within your door?”
− Oh, even the most insatiable dictator
For whom the whole world is forced to cater
Having the power to people’s lives sacrifice
Can hardly find a shadow of paradise!
 
You asked me, “What are you searching for
Since everything is available to you in store?”
− Oh, my hands with five fingers each
Only hold a small quantity they can reach
But when unfolded have nothing to remain!
How to grasp mysteries in Heaven’s domain?
 
− Now, my sweetheart, could you realize?
I do not quest for my nature with my eyes!
As a color without a hue, tone without value,
A mute noise, silent voice, invisible statue,
I have been after you all over since the prime,
I have been seeking my true Self, all lifetime!
 
                                        THANH-THANH
 
 

   T Ì M

 
Em hỏi: “Anh tìm ai                            
Khi bên mình có đủ?”                
− Ôi, những vì vương-chủ                 
Thống-ngự cả cung đài                  
Sinh sát cả trần ai                        
Nhưng tìm đâu thấy bóng thiên-thai?
 
Em hỏi: “Anh tìm chi                  
Khi bên mình có sẵn?”                                      
− Hai tay mười ngón chẵn
Nắm được có tí-ti,                        
Xòe ra: không còn gì!                    
Làm sao nắm được lẽ huyền-vi?          
 
− Em hiểu chưa, em ơi!                   
Anh không tìm bằng mắt!                       
Như một màu không sắc,                 
Như một tiếng không lời,                       
Anh tìm em khắp nơi,                 
Anh tự tìm anh suốt một đời...       
 
                  THANH-THANH
 
 

 

No comments: