Friday, January 4, 2013

GIA HỘI * DANH NGÔN VỀ CỘNG SẢN


GIA HỘI 
sưu tập


Buddha (Phật)
Three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the truth.
Ba điều không thể che dấu được lâu, đó là: mặt trời, mặt trăng và sự-thật.


 
USA President Abraham Lincoln (Tổng Thống Mỹ)
You can fool some of the people all the time, and all of the people some of the time, but
you cannot fool all of the people all the time.

Anh có thể lừa dối một số người trong mọi lúc, và lừa dối mọi người trong vài lúc, nhưng anh không thể mãi mãi lừa dối tất cả mọi người.

 
USA President Ronald Reagan (Tổng Thống Mỹ)
 

 Trust, but verify.
Tin tưởng nhưng phải minh chứng.
 Ronald Reagan  
 

How do you tell a communist? Well, it's someone who reads Marx and Lenin. And how do you tell an anti-Communist? It's someone who understands Marx and Lenin

Làm sao biết ai là Cộng Sản? - Đó là người đọc về Marx và Lenin.
Làm sao biết ai chống cộng? - Đó là người hiểu về Marx và Lenin.

Ronald Reagan
 
"Socialism only works in two places: Heaven where they don't need it, and hell where they already have it."
Cộng sản chỉ thành công ở hai nơi: Thiên đàng thì không cần cộng sản, còn Địa ngục thì cộng sản sẵn rồi.
Ronald Reagan

"The years ahead will be great ones for our country, for the cause of freedom and the spread of civilization. The West will not contain Communism, it will transcend Communism. We will not bother to denounce it, we'll dismiss it as a sad, bizarre chapter in human history whose last pages are even now being written."
Những năm trước mắt tôi là những năm vĩ đại cho đất nước cho chúng ta, cho lý tưởng tự do và việc phát triển nền văn minh. Phương Tây không chứa cộng sản, mà vượt qua cộng sản. Chúng ta không cần tuyên bố gì cả, chúng ta bỏ qua nó như bỏ qua một chương sách buồn chán, kỳ cục trong lịch sử loài người mà chương cuốu cũng chưa được viết ra.
Ronald Reagan

"In an ironic sense, Karl Marx was right. We are witnessing today a great revolutionary crisis – a crisis where the demands of the economic order are colliding directly with those of the political order. But the crisis is happening not in the free, non-Marxist West, but in the home of Marxism-Leninism, the Soviet Union ... [Communism will be] left on the ash heap of history."
Trong cảm giác khôi hài thì Karl Marx đúng. Ngày hôm nay chúng ta chứng kiến một cuộc khủng hoảng cách mạng trong đó yêu cầu về trật tự kinh tế xung đột với trật tự chính trị. Nhưng cuộc khủng hoảng đó không xảy ra ở các nước phương Tây không cộng sản, nhưng lại xảy ra trong ngôi nhà Marxist-Leninist ở liên bang Xô Việt... Cộng sản chỉ để lại đống tro tàn của lịch sử.
–Ronald Reagan

“The Soviet Union is an Evil Empire, and Soviet communism is the focus of evil in the modern world.”  
Liên Bang Sô Viết là một đế quốc ma quỷ, và Cộng sản Liên Xô chỉ chú trong điều ác trong thời đại mới.
–Ronald Reagan 


  If we love our country, we should also love our countrymen.
Nếu anh yêu nước thì phải yêu dân.
Ronald Reagan
  
Mikhail Sergeyevich Gorbachev, or Gorbachov is a former Soviet statesman, having served as General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union ...
 I have devoted half of my life for communism. Today, I am sad to say that The Communist Party only spreads propaganda and deceives.

Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng: cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.
Mikhail Gorbachev


“The market is not an invention of capitalism. It has existed for centuries. It is an invention of civilization.” 
Thị trường không phải là sáng kiến của tư bản. Nó có từ bao nhiêu thế kỷ trước. Nó lá sáng kiến của nền văn minh.
Mikhail Gorbachev
 
“The market came with the dawn of civilization and it is not an invention of capitalism. ... If it leads to improving the well-being of the people there is no contradiction with socialism.” 
Thị trường ra đời vài buổi bình minh của nền văn minh, và nó không phải là sáng kiến của tư bản. .... Nếu nó đưa đến cải thiện  đời sống con người mà không trái với xã hội chủ nghĩa.
 ― Mikhail Gorbachev
“We have retreated from the perennial values. I don't think that we need any new values. The most important thing is to try to revive the universally known values from which we have retreated.
As a young man, I really took to heart the Communist ideals. A young soul certainly cannot reject things like justice and equality. These were the goals proclaimed by the Communists. But in reality that terrible Communist experiment brought about repression of human dignity. Violence was used in order to impose that model on society. In the name of Communism we abandoned basic human values. So when I came to power in Russia I started to restore those values; values of "openness" and freedom.” 
 Chúng ta đã rút lui khỏi những giá trị lâu đời. Tôi không tin rằng chúng ta cần những giá trị mới. Điều quan trọng nhất của là cố gắng làm sống lại những giá trị mà ta từ bỏ. Khi còn trẻ, tôi thực sự chú tâm vào lý tưởng cộng sản, Một tâm hồn trẻ không thể chối bỏ những vật như công bằng và bình đẳng. Đó là mục tiêu của những người cộng sản. Thực tế rất kinh khủng.  Người cộng sản đã đem lại áp bức vào phẩm giá  con người. Bạo lực được dùng làm khuôn mẫu xã hội. Với danh nghĩa xã hội chủ nghĩa, chúng ta từ bỏ giá trị căn bản của con người. Vì vậy mà khi tôi  nắm quyền lực ở Nga, tôi bắt đầu  lập lại , giá trị của cởi mở và tự do. những giá trị này.
  Mikhail Gorbachev

It would be naive to think that the problems plaguing mankind today can be solved with means and methods which were applied or seemed to work in the past.

Tôi sẽ là người ngây thơ khi nghĩ rằng vấn đề gây đau khổ cho nhân loại ngày nay có thể giải quyết bằng những phương tiện và phương pháp mà người ta đã áp dụng trong quá khứ và tưởng là hữu hiệu.
Mikhail GorbachevBoris Yeltsin -born and grow up in communism, left the communism and become the first President of Russia after communist collapsed.

 You can build a throne with bayonets, but you can't sit on it for long. Communists are incurable, they must be eradicated.
 Anh có thể xây ngai vàng bằng lưỡi lê, nhưng anh không thể ngồi lâu trên đó.
Cộng Sản không thể nào sửa chửa, mà cần phải xóa bỏ đi.
 Russia President Boris Yeltsin (Tổng Thống Nga)

 Let's not talk about Communism. Communism was just an idea, just pie in the sky.
Thôi đừng nói về Cộng sản. Cộng sản chỉ là một ý tưởng, một cái bánh ở trên trời.
Boris Yeltsin

"Communists are incurable, they must be eradicated". Boris Yeltsin Aleksandr Solzhenitsyn,a Russian writer, dissident and activist. He helped to raise global awareness of the gulag
"When a Communist lies to you, stand up and tell him that he is lying. If you don&#039T dare to say that he lies, walk away. If you do not dare to walk away, do not recite the lie that you heard to anybody." 
 Aleksandr Solzhenitsyn

 Any man who has once proclaimed violence as his method is inevitably forced to take the lie as his principle.
 Ai đó nói rằng anh ta dùng bạo lực làm phương pháp hành động thì chắc chắn phải dùng nói dối làm nguyên tắc.
Aleksandr Solzhenitsyn
 
 Everything you add to the truth subtracts from the truth.
 Những điều gì họ thêm vào sự thực nghĩa là họ đã bớt đi sự thực.Aleksandr Solzhenitsyn

In our country the lie has become not just a moral category but a pillar of the State.
Trong một xứ sở  của chúng ta, dối trá   không phải là một thứ  đạo đức mẫu mực mà 
  là một loại cột trụ cho quốc gia. Aleksandr Solzhenitsyn


Violence can only be concealed by a lie, and the lie can only be maintained by violence.
Bạo lực có thể che đậy bằng nói láo, và nói láo có thể duy trì bởi bạo lực. 

 Alexander Solzhenitsyn  
Adlai E. Stevenson ( 1835–1914), U.S. Vice Presiden

Communism is the death of the soul. It is the organization of total conformity - in short, of tyranny - and it is committed to making tyranny universal.
Cộng sản là cái chết của tâm hồn Đó là một tổ chức bắt buộc mọi người phải tuyệt đối tuân lệnh- tóm lại là một tổ chức bạo tàn, nó phạm tội làm cho toàn cầu hóa bạo tàn. 
 Adlai E. Stevenson

 Communism is the corruption of a dream of justice.

Cộng sản là sự sự sụp đổ của giấc mơ công bằng.
 Adlai E. Stevenson

 
 Ernest Renan  (28 February 1823 – 2  1892) was a French expert of Middle East Octoberancient languages and civilizations

Communism is in conflict with human nature.  
Cộng sản là trái với bản tính con người.
Ernest Renan

 Earl Warren (March 19, 1891 – July 9, 1974) was an American jurist and politician

Liberty, not communism, is the most contagious force in the world.
 Tự do chứ không phải cộng sản là sức mạnh lan tràn thế giới.
Earl Warren

 Vladimir Putin,  a Russian politician who has been the President of Russia since 7 May 2012
He who believes the communists has no brain. He who follows the communists has no heart.
 Vladimir Putin
 
Anyone who doesn't regret the passing of the Soviet Union has no heart. Anyone who wants it restored has no brains.
Kẻ nào không nhớ thời kỳ đã qua của Sô Viêt là không có trái tim. Kẻ nào muốn lập lại liên bang Sô Viết là không có cái đầu. 
Vladimir Putin

Terrorism has once again shown it is prepared deliberately to stop at nothing in creating human victims. An end must be put to this. As never before, it is vital to unite forces of the entire world community against terror.
Khủng bố chẳng ngăn ngừa được gì chỉ gây cho sự chết chóc cho loài người. Phải chấm dứt khủng bố. Không như trước đây, bây giờ phải đoàn kết toàn sức mạnh để chống khủng bố.
Vladimir Putin

 History proves that all dictatorships, all authoritarian forms of government are transient. Only democratic systems are not transient. 
Lịch sử đã chứng minh rằng tất cả loại độc tài, tất cả chính quyền độc tài đều chóng suy tàn, Còn chế độ dân chủ thì không sụp đổ.
Vladimir Putin
 
-Tổng Thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố tại Washington:
Stalin was a killer
Stalin là tên giết người


Vladimir Ilyich Lenin was a Russian communist revolutionary, politician and political theorist. He served as the leader of the Russian SFSR from 1917, and then ...1924.

 A lie told often enough becomes the truth.
Một điều nói dối nhiều lần sẽ thành sự thực 
Vladimir Lenin

 We would be deceiving both ourselves and the people if we concealed from the masses the necessity of a desperate, bloody war of extermination, as the immediate task of the coming revolutionary action. 
Chúng ta có thể lừa dối chúng ta và nhân dân nếu chúng  ta muốn che giấu  những nỗi thất vọng của chiến tranh dẫm máu và tận diệt cũng như ta muốn những hành động cách mạng.
 Vladimir Lenin "Lessons of the Moscow Uprising" Collected Works, Vol. 11, p. 174

For the first time the peasant has seen real freedom — freedom to eat his bread, freedom from starvation. 
Đây là lần đầu tiên nông dân thấy tự do thật sự- tự do ăn bánh, tự do khỏi chất đói.   
 Vladimir Lenin .Collected Works, Vol. 30, pp. 107-117


    The Dalai Lama is a high lama in the Gelug or "Yellow Hat" school of Tibetan Buddhism, founded by Tsongkhapa (1357–1419). 

China has to go along with world trends. That's democracy, liberty, individual freedom. China sooner or later has to go that way. It cannot go backward.
 
Trung quốc phải đi theo xu hướng thế giới. Đó là dân chủ, tự do, tụ do cá nhân. Không chóng thì chầy, Trung Hoa phải đi như vậy, không thể đi giật lùi.
Dalai Lama

 

The Communists are wild weeds that sprawl on the devastation of war.
The Communists are venomous insects that breed on the garbage.

Dalai Lama
The Chinese government wants me to say that for many centuries Tibet has been part of China. Even if I make that statement, many people would just laugh. And my statement will not change past history. History is history.
Chính phủ Trung Hoa  muốn tôi nói rằng trong bao thế kỷ Tây Tạng là một phần của Trung Hoa. Nếu tôi nói thế, nhiều người sẽ cười tôi. Và lời của tôi chẳng có thể thay đổi lịch sử. Lịch sử là lịch sử.  Dalai Lama

Chinese people themselves, they really want change.
Nhân dân Trung Quốc thực sự muốn thay đổi. 
Dalai Lama

George Bernard Shaw
 "Any man who is not a communist at the age of twenty is a fool. Any man who is still a communist at the age of thirty is an even bigger fool."
Người nào ở 20 tuổi mà không làm cộng sản là người điên. Nếu ở tuổi 30 mà vẫn là cộng sản thì là quá điên.
George Bernard Shaw
 
"Any man who is not a communist at the age of twenty is a fool. Any man who is still a communist at the age of thirty is an even bigger fool."
 Người nào ở 20 tuổi mà không làm cộng sản là người điên. Nếu ở tuổi 30 mà vẫn là cộng sản thì là quá điên.
–Leon Trotsky


–Frank Zappa (December 21, 1940 – December 4, 1993) was an American composer, singer-songwriter, guitarist

 "Communism doesn't work because people like to own stuff."
Cộng sản không thực hiện được vì dân chúng chỉ thích chất liệu của họ thôi.
–Frank Zappa

 "The scientific approach uncovers, that Communism does not eliminate the inequality between men, the social injustice, exploitation of man by man and other evils of society – communism merely changes their form and gives birth to new evils, which become eternal fellow-travelers of communism."
 Khoa học tiết lộ rằng cộng sản không giảm bớt bất công giữa người với người, bất công bình xã hội, nạn người bóc lột người và nhiều tệ trạng xã hội. Cộng sản chỉ thay đổi hình thức  và tạo ra những cái ác mới, nó trở thành người đồng hành suốt đời của cộng sản.
–Frank Zappa

"All in all, Engels talked so much rot of every kind, that now all the world’s academies of science should be directed to rectify his mistakes and idiocies.""
Engels nói quá nhiều về sự thối nát của mọi loài, đến nỗi nay thì Viện hàn lâm khoa học phải trực tiếp chấn chỉnh sai lầm và ngu dốt của ông ta.
Aleksandr Zinovyev
 
"Communism is the graveyard of ambition"

Cộng sản là nấm mồ tham vọng.
–Daniel R. Bou Diab

"The trouble with Communism is the Communists, just as the trouble with Christianity is the Christians"
Các rắc rối với chủ nghĩa cộng sản là người cộng sản, cũng như các rắc rối với Thiên chúa giáo chính là người Thiên Chúa giáo.
Henry Louis Mencken

 "I think all the great religions of the world - Buddhism, Hinduism, Christianity, Islam and Communism - both untrue and harmful."
Tôi nghĩ các tôn giáo lớn trên thế giới- Phật giáo, Ấn Độ giáo, Tin Lành, Hồi giáo, và cộng sản- tất cả đều không thật và tai hại.

-Bertrand Russell, 1957, My Religious Reminiscences reprinted in The Basic Writings of Bertrand Russell
Patriots always talk of dying for their country and never of killing for their country.
Người yêu nước luôn nói đến hy sinh cho tổ quốc, và không bao giờ giết người vì tổ quốc.
Bertrand Russell


Communism destroys democracy. Democracy can also destroy Communism.

Cộng sản phá hủy dân chủ, Dân chủ cũng phá hủy cộng sản. - Andre Malraux

Communism has never come to power in a country that was not disrupted by war or corruption, or both."
Cộng sản không bao giờ nắm quyền ở một quốc gia không băng hoại bởi chiến tranh hoặc tham nhũng hoặc cả hai.

–John Fitzgerald Kennedy

Sir Winston Leonard Spencer-Churchil (30 November 1874 – 24 January 1965) was a British politician, best known for his leadership of the United Kingdom during the Second World War

 Socialism is a philosophy of failure, the creed of ignorance, and the gospel of envy, its inherent virtue is the equal sharing of misery.
Chủ nghĩa xã hội là một triết lý thất bại, là một tín điều ngu dốt,  và là  phúc âm đố kị, bản chât của nó chia đều đau khổ.
Winston Churchill

The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries.
Khuyết điểm cố hữu của tư bản là không chia đều ơn phước, còn khuyết điểm cố hữu của xã hội chủ nghĩa là chia đều khốn khổ.
Winston Churchill


  Secretary General Milovan Djilas (Yugoslavian writer and official):
"At 20, if you are not a communist, you are heartless. At 40, if you do not abandon communism, you are brainless"   Secretary General Milovan Djilas (Tổng Bí Thư Đảng CS Nam Tư)

Tyranny over the mind is the most complete and most brutal type of tyranny; every other tyranny begins and ends with it.”
Tàn bạo về tinh thần là một loại tàn bạo nhất, rốt ráo nhất , mọi tàn bạo đều bắt đầu và kết thúc ở đó.― Milovan DjilasRussian Communism is the illegitimate child of Karl Marx and Catherine the Great.
Cộng sản Nga là đứa con ngoại hôn của Karl Marx và nữ hoàng Catherine. 

George H. Allen "

"Don't listen to what the Communists say, but look at what they do."
Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm
.- Nguyen Van Thieu, the President of South Vietnam.

 

The communists make the people deceitful
German Chancellor Angela Merkel

When I feed the hungry, they call me a saint. When I ask why people are hungry, they call me a Communist.

Khi tôi cho người đói, họ gọi tôi là thánh. Nếu tôi hỏi tại sao bạn đói, họ gọi tôi là cộng sản.
–Ebenezer Elliott (1781-1849)

"Communism needs democracy like the human body needs oxygen."
Cộng sản cần dân chủ như con người cần dưỡng khí. Henry Louis Mencken


"For us in Russia communism is a dead dog. For many people in the West, it is still a living lion."
Với chúng tôi , cộng sản là con chó chết, nhưng với những người ở phương Tây, cộng sản vẫn là con sư tử còn sống.
–Joseph Sobran

USA General Sheridan (Tướng Mỹ)
The only good communist is a dead communist.
Chỉ có tên cộng sản tốt là tên cộng sản chết.

No comments: