Monday, February 27, 2012

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Xin giới-thiệu

CẢNH-SÁT-HÓA

tái-bản

“Cảnh Sát Hóa” là món quà hậu-chiến mà Hoa-Kỳ tặng Việt-Nam Cộng-Hòa làm quốc-sách, nhưng Chính-Quyền Miền Nam đã bóp nó chết yểu.

Một trong nhiều gợi ý là “Việt-Cộng (hoạt-động chính-trị) bị bắt sẽ được Tòa Án Dân-Sự xét xử như những nghi-can hình-sự thông-thường. Như thế, chúng không phải là tù-nhân chính-trị, Chính-Quyền không bị mang tiếng là đàn-áp đối-lập chính-trị.” (trang 355).

Việt-Nam Cộng-Hòa lại đưa họ ra Tòa Án Quân-Sự, hoặc Ủy-Ban An-Ninh, biến họ thành tù-nhân chính-trị, tạo nên chủ-đề cho Quốc-Tế và đối-phương bôi bẩn chế-độ mình. Ngày nay, cộng-sản Việt-Nam chỉ xét-xử các nhân-vật chống-Cộng về tội hình-sự (đúng theo tinh-thần Kế-Hoạch “Cảnh Sát Hóa”), nên họ có thể tuyên-bố là tại Việt-Nam không có tù-nhân chính-trị.

Muốn biết chi-tiết về “Cảnh-Sát-Hóa” xin mời đọc sách này. 20USD (kể cả cước-phí)

Nhà văn Diệu Tần:

“... Nói chung, cuốn hồi-ký này của nhà văn, nhà thơ Thanh-Thanh Lê Xuân Nhuận được viết rất công-phu, đáng đọc, nên đọc, và phải đọc. Nên đọc để ôn cố tri tân, biết thêm được những nguyên-nhân khiến Miền Nam mau chóng bại vong...”

Nhà văn Nguyễn Văn Sâm:

“... Tôi đọc được trong quyển sách của anh một tấm lòng của người công-bộc của dân một lòng lo cho nước nhà, một lòng lo cho công-vụ. Anh viết nhẹ-nhàng nhưng người đọc thấm-thía rằng trong guồng máy của chúng ta trước đây có nhiều người bất-xứng nên nước nhà dễ bị mất... Tôi thấy sự can-cường của chính bản-thân anh... tôi cho đó là thái-độ đứng-đắn phải có của người từng chỉ-huy lâu năm...”

Nhà phát-hành: Nhà sách Tự Lực (Garden Grove):

(714) 531-5290

Nhà sách Hương Giang (San Jose):

(408) 274-8007

Nhà sách Tư Do (San Jose):

(408) 238-7030

LxuanLe@yahoo.com (Alameda):

(510) 749-9890/459-8346No comments: