Friday, August 19, 2011

THƠ SƠN TRUNG


THE INNER ENERGY

In the North pole
It is very cold
It snows all day and night
It has no the sunlight
White snow and coldness govern sky and earth

But the bears, the moose, the dogs, and mountain goats
Can run on the snowy coast
Or stand on the white mountain
They do not care about the cold wind and rain
Why do they can overwinter?
and live freely
in the hard weather


In Alaska
Canada
In winter it is very cold
The leaves become yellow and red
Then trembling
And falling
When the wind hurling
They are dry
and die

In the sky
Snow and coldness appear
It is white, all white..
The raccoons, the squirrels, the frogs,
The mouse, and the Groundhogs,
retreat to their hollow logs
How do they live without food and water.
In the long winter?


Sometimes
it stops snowing for a while
On the sky,
The pigeons fly,
The ravens cry
On branches which are dead and dry
They enjoy the sunlight
And taste slowly some grains of snow
The squirrels run quietly
On the white walls or dark fences in the city
Why don't they have a bit of sorrow ?

When the winter ended
Then comes the spring
The birds sing
The bees, the butterflies now appear
The tulip and rose bloom
The dry trees now with new strength
have the new branches and new leaves
After a week or a month
The white hills and white mountains become the green forests
Why can they make a quick recovery?


In Arctica
In South America
All beings can overwinter
can survive under the hard weather
and revive in spring quickly
Because of their inner energy!

NI LC

Bc cc tri rt lnh
Tuy
ết rơi sut ngày đêm
Không có ánh m
t tri
Tuy
ết và khí lnh ng tr khp nơi.

Nh
ưng nhng con gu trng
V
n li trên bin băng giá
Và nh
ng con sơn dương
Ng
o ngh vnh sng trên núi đá.
T
i sao chúng dám khinh thường
Băng tuy
ết và khí lnh?


T
i Alaska
Canada
Trong mùa đông
Tuy
ết bay khp tri
Lá đ
, lá vàng rơi
T
tơi
Nh
ng con sóc, con chut,nhng con rn
Nh
ng con ếch, nhng côn trùng
n náu trong nhng hang sâu
Chúng n
m ng
Không ăn không u
ng
Su
t my tháng mùa đông?
Nh
ưng chúng vn sng
T
i sao chúng có tài chu đng?

Th
nh thong tuyết ngng rơi
Xu
t hin ánh sáng mt tri
M
t s đng vt
Ung dung xu
t hin
Nh
ng con b câu bay khp nơi
Ho
c đi trong công viên
Tìm nh
ng mnh bánh vn rơi...

Nh
ng con qu đen đu trên nhng cành cây khô héo
Thong th
nếm nhng ht tuyết trng
Nh
ng con sóc nh
Ch
y nhy trên nhng hàng rào,
Ho
c leo lên nhng bc tường trong thành ph.
T
i sao chúng không h t ra đau kh?


Khi đông tàn
Mùa Xuân sang
Chim ca vang
Muôn hoa đua n

Ong b
ướm rn ràng
Nh
ng đi núi trc
Nay đã có nh
ng cành lá xanh tươi
M
i s sng đã mau chóng phc hi.. .


Trong vùng B
c M mênh mông
Các sinh v
t đã chiến thng mùa đông
Đã bi
ết cách sinh tn trong thi tiết khc nghit
Và ph
c hi nhanh chóng
B
i vì chúng có sc sng
R
t mãnh lit
bên trong!
Nh
ng trái tim hng!

Sơn Trung

ĐẤT NƯỚC TÔI

mi ti trước khi đi ng
ho
c va thc dy
tôi m
đài rfa
đài rfi
và đài voa
đ
xem qua
tình hình đ
t nước tôi
và nhân dân tôi
trong c
ơn la bng
d
u sôi.. .

ngày nay
ngoài bi
n khơi
trung c
ng cướp các hi đo
chúng đánh đu
i
và b
n phá thuyn đánh cá ca nhân dân tôi
nh
ưng bn đu gu hà ni
v
n cúi đu im ming
chúng đ
u hàng
chúng đã bán nam quan,
cao nguyên, cà mâu
và c
giang san.. .
đ
t nước ta đã b trung quc chiếm đóng
mà không c
n mt phát súng...


trong n
ước
b
n cng sn bt b, khng b nhân dân tôi
và c
ướp nhà ca đt đai
cũng đ
bán ly tin trung cng
ti
ếng dân oan kêu than thu tri.. .

hôm nay canada tr
gió
chi
u tháng tám âm u
bu
i sáng đy sương mù
đêm lành l
nh hơi thu...
t
i nay th by
Bên Vi
t Nam là sáng ch nht
Đ
ng bào ta đi biu tình chng Trung cng có đông không?
B
n công an có đánh đng bào tôi không?

Ngày nay chúng không còn x
u h và du diếm
Chúng ngang nhiên theo l
nh quan thy
C
m dân ta biu tình
C
m dân ta t bày lòng yêu nước
Chúng khuy
ến khích s đu hàng
và lòng khi
ếp nhược...

Còn nh
ng anh ch em Đng Tháp ,
Tây Ninh
C
n Thơ, Sông Bé
Vĩnh Bình
Vĩnh Long
Nh
ng dân oan khn kh
Lên Sài gòn bi
u tình
và nh
ng anh ch em
Yên Bái
Thái Nguyên
Thái Bình
Thanh Ngh
Tĩnh
Ninh Bình
lên Hà n
i tranh đu
Đòi l
i nhà ca rung đng
B
n chúng có nghe ý dân hay không?
Chúng nó có đánh đ
p đng bào tôi không?
Chúng đã b
tù bao nhiêu chiến sĩ dân ch?

Đêm thao th
c
Tôi n
m ng quên
Tôi m
ơ thy Ngô Quyn
Vung g
ươm trên sóng Bch Đng
và Quang Trung
Áo bào nhu
m màu thuc súng
và máu h
ng
c
a bn xâm lăng...

Sơn Trung
Tháng 8-2011

No comments: