Wednesday, December 29, 2010

SƠN TRUNG * CỘNG SẢN PHÁ ĐẠOTây An cổ tự

Marx và Mao cho rằng tôn giáo là thuốc phiện. Nay cộng sản vẫn tiếp tục chủ trương tiêu diệt tôn giáo. Chúng dùng nhiều chiêu thức để phá đạo. Chúng bắt các nhà tu phải tuân theo chúng. Những nhà tu chân chính như Huyền Quang, Quảng Độ, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Hữu Lễ không khuất phục thì chúng bỏ tù. Chúng ra sức phá nhà thờ, nhà chùa và cướp đất các giáo hội. Trong khi đó, chúng dùng các nhà tu bất chính làm tay sai cho chúng như Thích Nhất Hạnh, Thích Thanh Từ, Phạm Minh Mẫn.. .mục đich tuyên truyền và làm tiền.. .Trong khi đó chúng cho công an giả sư, ngoài đường hoặc nơi công cộng ôm gái, uống rượu để làm xấu ấn tượng Phật giáo. ..

Bao nhiêu năm, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài đã đứng lên chống Cộng sản. Nay cộng sản bày ra chủ trương " Khôi phục Bửu Sơn Kỳ Hương".
Tôn giáo nào cũng có tính phát triển tự do. Chúa Jesus ra đời và nhiều giáo phái ra đời để thực hành giáo lý của Ngài như Giáo Hội Chính Thống, Giáo Hội La Mã rồi giáo Hội Tin Lành. Đạo Phật là đạo tự do. Ai muốn chấn hưng Bửu Sơn Kỳ Hương hay Tứ Ân miễn là thờ Phật, giữ tâm từ bi, yêu nước ,thương dân đều là tốt. Nhưng nhóm này không phải là Phật tử, chúng là cộng sản hay tay sai cộng sản.

Tại sao lại bảo họ là cộng sản ? Là vì chúng viết "Tâm Thư phục đạo" vu khống Đức Huỳnh Giáo chủ và Phật giáo Hòa Hảo là tay sai Nhật Bản, Pháp. Đây là luận điệu cố hữu của Cộng sản. Xa hơn nữa, thâm tâm bọn giáo gian và cộng sản là muốn mượn danh nghĩa Bửu Sơn Kỳ Hương để chiếm đoạt đất đai, chùa chiền của Phật giáo Hòa Hảo rồi bán lấy tiền. Âm mưu cộng sản xưa nay thường là mươn danh, giả danh để cướp đoạt chia rẽ và đánh phá. Và trong việc này, chúng mới dựng lên một số mạng điện tử giả danh Bửu Sơn Kỳ Hương để lừa dối đồng bào Phật Tử.

Gần đây cộng sản đã chiếm cứ Tây An tự, phá nơi cổ tích này để làm nên một chùa mới. Phá Tây An tự là Cộng sản muốn phá đứt nguồn gôc Phật giáo Miền Nam, Phật giáo Hòa Hảo nhưng di tượng đức Phật Thầy, di tích Tây An Tự vẫn còn mãi trong lòng Phật tử Việt Nam.

Bửu Sơn Kỳ Hương là mối đạo sơ khai của Phật Giáo Miền Nam mà hậu duệ là Phật giáo Hòa Hảo. Từ Bửu Sơn Kỳ Hương đến Phật giáo Hòa Hảo là con đường thống nhất .Chúng ta theo Phật Thầy mở nước khai đạo, phản đối mưu cộng sản phá đạo, cướp chùa, cướp đất.

Canada ngày 28-12-2010
Sơn Trung


No comments: