Tuesday, October 12, 2010

THƠ TRẦN KHẢI THANH THỦY
Nguyễn Văn Thành

Dân Chủ Ca, phổ nhạc từ bản tiếng Anh Until When ? của Nguyên Hoàng Bảo Việt,
dịch từ bài thơ Bao Giờ? của nhà thơ và nhà văn Trần Khải Thanh Thủy
.

Tác giả viết bài thơ Bao Giờ? trong trại tù Hỏa Lò Mới (Hà Nội) ngày 28 tháng 4 năm 2010, chỉ một ngày trước khi bị đày vào trại tù lao động cưỡng bách Lam Sơn, Yên Định, Thanh Hóa. Nhắc lại để cùng nhớ rằng nhà thơ và nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã bị CS tổ chức gây sự để hành hung và bắt giam từ ngày 8 tháng 10 năm 2009. Bà bị tòa CS phạt 3 năm 6 tháng tù trong lúc chồng bà, ông Đỗ Bá Tân, bị phạt 2 năm tù treo và 47 tháng tù quản chế. Genève ngày 10 tháng 10 năm 2010 Nguyễn Ngọc TM BBT Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ ------

http://www.danchuca.org/128kbps/UntilWhen.mp3 De: THANH NGUYEN Envoyé: dimanche, 10. octobre 2010 22:22 Objet: (DanChuCa) Until When ? - tho Trân Khai Thanh Thuy / ban tiêng Anh Nguyên Hoang Bao Viêt Kính Quý Vị và Các Bạn, DanChuCa.org kính mời Quý Vị và Các Bạn vào links sau đây để nghe bài hát: Until When ? DanChuCa phổ nhạc từ bài thơ lời Anh của Nguyên Hoàng Bảo Việt, dịch từ bài thơ Bao Giờ? của tác giả Trần Khải Thanh Thủy.http://www.danchuca.org/128kbps/UntilWhen.mp3 (hi-speed) http://www.danchuca.org/22Kbps/UntilWhen.mp3 (lo-speed) http://www.danchuca.org Kính DanChuCa.org Until When ? Poem by: Trân Khai Thanh Thuy Translated by: Nguyên Hoàng Bao Viêt Music: Nguyên Văn Thành (DânChuCa)

1. I hug my heart tight
To kill the sadness
In the communist prison
Where all my dreams are drowned
The day wears down my thoughts
Nights split up my reflections
Months of endless agony
My soul has become a wild garden
Mornings and afternoons passing by
Exhausted, I have neither breath nor strength
Oh my destiny of great misfortunes
How I can escape from them?
Until when?
When will come my release?
Until when?
When I find myself again?
Until when?
When will come my release?
Until when? When I find myself again?

2. Outside, the clouds cease to move
With not the slightest glimmer of star
All my hopes crumble into pieces
My life is buried in the dark cell
Mornings and afternoons passing by
(Until when) Oh what curses, what bad karma!
(Until when)
Oh my destiny of great misfortunes
(Until when)
How I can escape from them?
Until when? When will come my release?
Until when? When I find myself again?
Until when? When will come my release?
Until when? When I find myself again?
----------------------------------------

Until When ? (English translation)
I hug my heart tight
To kill the sadness
In the communist prison
Where all my dreams are drowned
The day wears down my thoughts
Night splits up my reflections
Seven months of endless agony *
My soul has become a wild garden
Outside, the clouds cease to move
My life is buried in the dark cell
With not the slightest glimmer of star
All my hopes crumble into pieces
Morning and afternoon pass by, monotonous
Exhausted, I have neither breath nor strength left
Only rare entertainment, the parlour games
With other common law women prisoners
Oh my destiny of great misfortunes
What curses, what bad karma
How to escape from them
When will come my release
In order to find myself again?
Camp Hỏa Lò (The Burning Furnace) 28.04.10
Trần Khải Thanh Thủy
Honorary member of American, English and Swiss Italian and Reto-Romansh PEN Centres
* 6 months and 21 days from 08.10.09 to 29.04.10, before being deported to the forced labour camp nr 5 Yên Dinh Thanh Hoa, located close to Lao Viêt Nam border (where cyberdissident and human rights lawyer Lê Thi Công Nhân had been detained during 3 years).
Translated from Vietnamese by Nguyên Hoàng Bao Viêt (Vietnamese Writers in Exile Centre and Suisse Romand PEN Centre)Thơ Trần Khải Thanh Thủy

Bao Giờ ?
Ta ép chặt trái tim
Để giết chết nỗi buồn
Trong nhà tù Cộng sản
Bao ước mơ nhấn chìm
Ngày gọt bớt suy tư
Đêm xén mòn tâm tưởng
Bảy tháng trời chết chóc *
Hồn ta thành vườn hoang
Ngoài trời mây thôi bay
Đời ta trong ngục tối
Chẳng sao trời dọi tới
Bao hoài vọng tả tơi
Sáng qua rồi trưa tới
Ta kiệt quệ mỏi mòn
Chỉ bài bạc ăn thua
Vui đùa cùng lũ phạm
Ôi! Số phận tai ương
Bao nhiêu là nghiệp chướng
Bao giờ ta thoát khỏi
Để ta lại là ta?
Trại giam Hỏa Lò 28.04.10
Trần Khải Thanh Thủy Hội viên danh dự các Trung Tâm Văn Bút Anh , Hoa Kỳ và Thụy Sĩ Ý thoại * 6 tháng 21 ngày từ 8.10.09 đến 29.4.10 trước khi bị đày về trại tù tập trung khổ sai số 5 Yên Định Thanh Hóa, gần biên giới Lào – Việt Nam (nơi mà nhà dân chủ đối kháng và luật sư nhân quyền Lê Thị Công Nhân từng bị giam nhốt 3 năm trời).Jusqu’à Quand ? (Traduction française)
Je serre fort mon coeur
Pour tuer la tristesse
Dans la geôle communiste
Tous mes rêves sont noyés
Le jour rabote mes pensées
La nuit sectionne mes réflexions
Sept mois d’agonie interminable *
Mon âme devient un jardin sauvage
Dehors, les nuées cessent de se mouvoir
Ma vie est ensevelie dans la cellule obscure
Sans la moindre lueur d’étoile
Toutes mes espérances s’effondrent en lambeaux
Matin et après-midi défilent, monotones
D’usure, je suis à bout de force et de souffle
Seul rare divertissement, les jeux de société
Avec d’autres prisonnières de droit commun
Ô ma destinée de grands malheurs
Que de malédictions, de mauvais karma
Comment y échapper
Quand est-ce ma délivrance
Afin de me retrouver moi-même?
Camp Hoa Lo (Le Brûlant Fourneau) 28.04.10
Trân Khai Thanh Thuy*
* 6 mois et 21 jours du 08.10.09 au 29.04.10, avant d’être déportée au camp de travaux forcés no 5 Yên Dinh Thanh Hoa, situé près de la frontière Lao-Viêt Nam (où la cyberdissidente et l’avocate des droits humains Lê Thi Công Nhân a été détenue pendant 3 ans). Traduit du Vietnamien par Mme Hoàng Nguyên (pour le Centre des écrivains vietnamiens en exil CEVEX).
U


¿ Hasta Cuándo? (Traducción al español)
Subyugo a mi corazón con fuerza
Para matar a la tristeza
En la cárcel comunista
Donde todos mis sueños están sumergidos
El día desgasta mis pensamientos
Y la noche escinde mis reflexiones
Siete meses de agonía infinita
Mi alma se ha tran sformado en un jardín salvaje
Afuera las nubes están inmóviles
Mi vida se quema en una celda oscura
Todas mis esperanzas en fragmentos se desmoronan
Pasan la mañana y la tarde, monótonas,
Exhausta siento que ya no tengo fuerzas, ni siquiera aliento
Sólo el precioso entretenimiento,de los juegos de salón
Con las otras prisioneras ¡
Oh! Mi destino de grandes infortunios
Cuántas maldiciones, qué mal karma ¿
Cómo podré escapar de tal sino? ¿
Cuándo llegará mi liberación?
Para que pueda reencontrarme conmigo misma.
Campo Hoa Lo (El Horno Ardiente) 28.04.2010
Trân Khai Thanh Thuy* * Socia honoraria de los Centros del PEN de los Estados Unidos, Inglés, Suizo de Italiano y retorromano.
* 6 meses y 21 días desde el 08/10/2009 al 29/04/2010, antes de ser deportada al campo de trabajos forzados número 5 Yên Dinh Thanh Hoa, situado cerca de la frontera entre Laos y Viet Nam (donde la cyberdisidente y abogada que actuó por la vigencia de los derechos humanos Lê Thi Công Nhân fue detenida durante tres años) Traducido al castellano por Ricardo Gustavo Espeja (miembro del PEN Centro San Miguel de Allende, Mexico) de la versión inglesa del original vietnamita realizada por Nguyên Hoàng Bao Viêt (miembro del Centro Vietnamés de Escritores/as en el Exilio y del Comité de Escritores en Prisión del Centro del PEN Suizo Romand Y asimismo miembro de Sociedad de Escritores de las Naciones Unidas/UNSW en Ginebra). -Ghi chú : Người dịch thơ bà Trần Khải Thanh Thủy ra tiếng Tây Ban Nha là văn hữu Ricardo Gustavo Espeja, sinh quán Argentine nhưng được làm hội viên Trung Tâm Văn Bút San Miguel de Allende, Mễ Tây Cơ. Trung Tâm Văn Bút này còn có một hội viên Việt Nam là nhà văn Vũ Quang Trân. *
LHNQVN-TS Genève ngày 09.10.10 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


No comments: