Thursday, August 12, 2010

TẠP CHÍ VĂN HÓA VIỆT NAM 150SƠN TRUNG
Chủ biên

Thả đèn trên sông Hương trong đêm rằm tháng bảy


RẰM THÁNG BẢY

TƯỞNG NIỆM CHIẾN SĨ & ĐỒNG BÀO TỬ NẠN TRONG CHIẾN TRANH,
TRONG LAO TÙ VÀ TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO

XIN ĐỌC
Số 150
Ngày 12 tháng 8 năm 2010No comments: